IV. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

OŚ PRIORYTETOWA IV. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Cel szczegółowy IV. osi priorytetowej (PI 1.1)- Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami

Przykładowe typy projektów realizowane w IV. osi PO IR:

 • Finansowanie badań naukowych
  Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i badań przemysłowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie prowadzonych badań naukowych.
  Wsparcie kierowane jest przede wszystkim na przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. W przypadku specjalizacji wspólnych dla kliku województw, nacisk położony zostanie na tworzenie konsorcjów o charakterze ponadregionalnym. Koncentracja środków na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów zwiększy efektywność publicznych i prywatnych nakładów na B+R.
  Finansowanie obejmuje:

  • strategiczne programy badawcze dla gospodarki,
  • regionalne programy badawcze, wspólne dla kilku regionów,
  • programy badawcze wirtualnych instytutów.
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Celem realizowanych projektów jest również stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Podstawą do udzielenia wsparcia na rozwój infrastruktury jest m.in.:

  • udokumentowany potencjał naukowy, współpraca w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych (premiowana na etapie oceny projektu), przedstawienie programu budowy i długoterminowego planu prac badawczych, które będą realizowane w objętych inwestycjami obiektach,
  • wkład projektu w konsolidację krajowego potencjału naukowego (zapewnienie możliwości prowadzenia badań dla kilku jednostek naukowych),
  • wpisywanie się tematów badań realizowanych w finansowanej infrastrukturze w obszary inteligentnej specjalizacji,
  • sposób finansowania wspartej infrastruktury (schematy wsparcia bez pomocy publicznej oraz z uwzględnieniem pomocy publicznej),
  • umożliwienie dostępu do infrastruktury podmiotom spoza jednostki otrzymującej dofinansowanie, w szczególności przedsiębiorcom,
  • wpływ projektu na zapewnienie warunków dla rozwoju regionu i kraju (np. zgodność z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego lub strategiami regionalnymi).
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych
  Rozwój kadr sektora B+R
  Wykwalifikowane kadry sektora B+R są niezbędne dla rozwijania innowacyjnego przemysłu oraz prowadzenia przełomowych badań naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki. Instrument obejmuje realizację projektów polegających na:

  • rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w ramach międzynarodowych programów badawczych lub w ramach współpracy strategicznej z wiodącym ośrodkiem naukowym na świecie,
  • wsparciu projektów badawczych realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
  • rozwoju kadr B+R poprzez umożliwienie młodym uczonym z całego świata tworzenia zespołów naukowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
  • pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego,
   rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego znaczne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, prowadzonych w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczych dla przedsiębiorstw,
  • wspieraniu prac naukowych opartych na wynikach badań doświadczalnych, które mają potencjał aplikacyjny (możliwość zastosowania gospodarczego lub komercjalizacji),
   wspieraniu międzynarodowych studiów doktoranckich realizowanych przez polskie jednostki naukowe z udziałem partnera zagranicznego, w tym finansowanie projektów doktoranckich i pobytu doktorantów u partnera zagranicznego,
  • prowadzeniu programu staży podoktorskich dla młodych doktorów, realizowanych w wiodących ośrodkach za granicą.

Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...