III. WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OŚ PRIORYTETOWA III. WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Cel szczegółowy III. osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej
Cel szczegółowy III. osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw
Cel szczegółowy III. osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych

Przykładowe typy projektów realizowane w III. osi PO IR:

 • Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa
  Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych.
  Najważniejszymi czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia jest: wysoki poziom innowacyjności technologii, wartość inwestycji, prowadzenie badań, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową, wielkość zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.
  Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą. Działanie jest skierowane do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.
 • Wsparcie rozwoju otwartych innowacji
  W celu pobudzenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie dzielenia się wiedzą i tworzenia nowych rozwiązań, wspierane są projekty polegające na rozwoju otwartych innowacji. Otwarta innowacyjność bazuje na tworzeniu partnerstw dla jak najlepszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, technologii oraz wiedzy.
  Istotną rolę w inicjowaniu takiej współpracy odegrać może podmiot pełniący funkcję brokera innowacji, który zbiera z dużych firm niewykorzystane pomysły oraz identyfikuje MSP zainteresowane dalszym rozwojem i komercjalizacją tej wiedzy. Finansowanie obejmuje inicjowanie kooperacji (koszty usług, pośrednictwa i doradztwa), jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. W ramach instrumentu możliwa jest realizacja projektów polegających na tworzeniu platform współpracy, które przyczynią się do pobudzenia i ułatwienia transferu technologii oraz know-how pomiędzy dużymi firmami a sektorem MSP.
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
  Wsparcie kierowane jest na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii.
  Wsparcie obejmuje również popularyzację korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej.
  Ponadto finansowane mogą być działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej prowadzonych w sądach międzynarodowych.
 • Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje
  Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
  Wsparcie obejmuje projekty:

  • dotyczące innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe,
  • dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego,
  • dotyczące innowacji nietechnologicznych.
 • Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB
  Celem instrumentu jest rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców (reprezentujących sektor nauki lub gospodarki) oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji).
  Finansowanie obejmuje:

  • diagnozowanie i stałe monitorowanie popytu na proinnowacyjne usługi IOB,
  • świadczenie usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw,
  • przygotowanie koncepcji świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym, w tym testowanie nowych rodzajów usług,
  • rozwój kadr instytucji otoczenia biznesu, służący podniesieniu jakości świadczonych usług, zwiększeniu ich efektywności lub ukierunkowaniu działalności IOB na rozwój inteligentnych specjalizacji,
  • niezbędne do realizacji usług proinnowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową, w szczególności w podmiotach takich jak: parki naukowo-technologiczne oraz inkubatory technologiczne.
 • Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  Finansowanie dotyczy projektów konkursowych i systemowych, obejmujących działania takie jak:

  • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorców do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym,
  • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie internacjonalizacji ich działalności (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą),
  • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorców w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów),
  • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP,
  • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u,
  • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu specjalizacji i trendów w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw.
 • Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki
  Wsparcie obejmuje projekty o charakterze systemowym, mające na celu zwiększenie wiedzy oraz skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej, takie jak:

  • promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki oraz kształtowanie postaw innowacyjnych,
  • promocja współpracy nauki i biznesu (networking),
  • rozwój systemu brokerów innowacji, zwiększanie ich kompetencji i zdolności do świadczenia proinnowacyjnych usług,
  • promocja innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym (innowacje w usługach, innowacje organizacyjne i w zakresie zarządzania, innowacje marketingowe, rozwój innowacji popytowych sprzyjających partycypacji konsumentów w procesie projektowania i wytwarzania nowych produktów i usług, rozwój innowacji społecznych związanych z działalnością przedsiębiorstw itp.),
  • prowadzenie analiz, dotyczących zmiany stanu innowacyjności gospodarki, trendów w zakresie rozwoju nowych form innowacji i nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz skuteczności instrumentów wsparcia realizowanych w Polsce, a także upowszechnianie ich wyników.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...