II. WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną
Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 3.1)- Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka

Celem osi priorytetowej jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R. Komercjalizacja, oznaczająca wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, stanowi kluczowy element tworzenia innowacji. Wdrożenie wyników prac B+R pozwala przedsiębiorstwu na dalszy rozwój. W porównaniu jednak do prac B+R, skuteczność komercjalizacji jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych produktów i usług.
Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR:

 • Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym
  Celem wsparcia jest zapełnienie luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek.
  Wsparcie ukierunkowane jest na projekty, polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce. Finansowanie obejmuje w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu finansowane jest także wdrożenie technologii (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Efektem realizacji projektów jest udoskonalona technologia, która została wprowadzona na rynek.
 • Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R
  Wsparcie obejmuje projekty polegające na wdrażaniu nowych technologii, wymagających prowadzenia prac B+R. Wsparcie będzie udzielane ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie częściowej spłaty kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Kredyt może zostać wykorzystany na zakup nowej technologii oraz na koszty wdrożenia nowej technologii, prowadzące do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
  Wsparcie jest skierowane do MŚP. Warunkiem uzyskania kredytu technologicznego jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ramach projektu określonego poziomu wydatków na zakup usług B+R lub zakup wyników prac B+R.
  W procesie udzielania wsparcia zostaną wykorzystane doświadczenia związane z realizacją Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2007-2013.
 • Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych.
  Projekty realizowane w PO IR przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatory technologiczne obejmują m.in.:

  • wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
  • tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, fundusze VC,
  • rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania, w tym wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi funduszami PE, VC, sieciami aniołów biznesu,
  • kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, np. poprzez finansowanie usług doradczych z zakresu opracowania modelu biznesowego i biznesplanu, w tym analiz rynkowych i finansowych, przygotowania propozycji dla inwestora, poszukiwania inwestorów czy wsparcie w negocjacjach z inwestorem,
  • prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym.
 • Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Fundusz gwarancyjny, utworzony w ramach projektu, zapewnia gwarancje dla banków, funduszy private equity oraz aniołów biznesu, udostępniających kapitał (w formie kredytów lub wejść kapitałowych) firmom z sektora MSP, które prowadzą działalność innowacyjną.

Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, inkubatory technologiczne, koordynator funduszu gwarancyjnego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...