WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

7 oś priorytetowa – Rynek pracy (EFS)

Celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo.

Priorytet inwestycyjny 8.5

Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Typy projektów:

 1. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych a także pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego;
 2. Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację m.in. kosztów zatrudnienia, organizację staży/praktyk zawodowych oraz prac interwencyjnych;
 3. Wspieranie mobilności zawodowej pracowników, poprzez działania prowadzące do ułatwienia podejmowania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz zwiększenie dostępności informacji o ofertach zatrudnienia.

Planowaną zmiana jest poprawa dostępu do zatrudnienia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo.

Grupy docelowe:
osoby poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo oraz osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne z wyłączeniem osób młodych bez pracy, zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET).

Typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych.

Priorytet inwestycyjny 8.7

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Typy projektów:

Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, programy zwrotne oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług.

Grupy docelowe:

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Typy beneficjentów:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym powiatowe urzędy pracy – w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Priorytet inwestycyjny 8.8

Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

Typy projektów:

 1. Kompleksowe usługi skierowane na równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego, poprzez wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym (punkty opieki nad dzieckiem do lat 3; wzmocnienie systemu usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych);
 2. Wdrożenie elastycznych form zatrudnienia (work sharing, telepraca, elastyczne godziny pracy), polegające na opracowaniu regulacji dla nowych form zatrudnienia, szkoleniu kadry zarządzającej oraz pracowników oraz tworzeniu odpowiednich warunków technicznych do efektywnego wdrożenia w firmie nowych form zatrudnienia;
 3. Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz po okresie opieki nad osobami zależnymi, poprzez finansowanie trenerów zatrudnienia wspieranego oraz system finansowania opieki nad osobami zależnymi dla osób nieaktywnych zawodowo chcących powrócić na rynek pracy.

Grupy docelowe:
pracodawcy i pracownicy oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz po okresie opieki nad osobami zależnymi.

Typy beneficjentów:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Priorytet inwestycyjny 8.9

Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Typy projektów:

 1. Szkolenia wspierające rozwój kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw z sektora MSP;
 2. Kompleksowe usługi (szkoleniowe, doradcze, diagnostyczne, wdrożeniowe z zakresu zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem) odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw z sektora MSP. Usługi diagnostyczne, doradztwo, szkolenia dla przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, mające na celu zapobieganie sytuacji kryzysowej;
 3. Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie opracowania programu zwolnień monitorowanych i/lub jego wdrożenie poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów wsparcia obejmujących:
  • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy.

Grupy docelowe:
Przedsiębiorcy z sektora MSP i ich pracownicy jak również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Typy beneficjentów:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Priorytet inwestycyjny 8.10

Aktywne i zdrowe starzenie się.

Typy projektów:

 1. Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia;
 2. Profilaktyka zdrowotna związana z nowotworami płuc, prostaty, wątroby, jajników, poprzez realizację profilaktycznych przesiewowych badań płuc (TK) i jamy brzusznej(USG),
 3. Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
 4. Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej;
 5. Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych.

Grupy docelowe:
Przedsiębiorcy i ich pracownicy, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego pozostający bez zatrudnienia bądź zagrożeni utratą pracy.

Typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)/Urząd Marszałkowski – Wydział Zdrowia.

8. oś priorytetowa – Rozwój społeczny (EFS)

Celem jest wzrost zatrudnialności poprzez realizację kompleksowych programów integracji wykorzystujące instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej.

Priorytet inwestycyjny 9.4

Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności.

Typy projektów:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej.

Grupy docelowe:

 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, osoby zatrudnione, osoby niepełnosprawne, usamodzielniani wychowankowie, osoby objęte wsparciem asystenta rodziny, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), osoby powyżej 65 roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

Typy beneficjentów:
Gminne jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej, Powiatowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 182 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Priorytet inwestycyjny 9.7

Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Typy projektów:
Świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności i jakości.

Grupy docelowe:
Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, względem których zdiagnozowano konieczność świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych.

Typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Priorytet inwestycyjny 9.8

Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Typy projektów:
1. Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zwiększające dostępność do usług doradczych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej.

Grupy docelowe:

 • osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa.

Typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Typy projektów:
2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnych (np. CIS).

Grupy docelowe:

 • osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.);
 • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie, objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

Typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

10. oś priorytetowa – Edukacja (EFS)

Celem jest poprawa jakości oraz powszechności usług wychowawczych i edukacyjnych, a także wzmocnienie potencjału, atrakcyjności i podniesienie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne.

Priorytet inwestycyjny 10.1

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.

Typ projektu:
1. Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Grupy docelowe:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli;
 • Istniejące przedszkola, w tym przedszkola specjalne;
 • Istniejące oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 • Funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080 ze zm.).

Typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typ projektu:
2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym.

Grupy docelowe:

 • Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
 • Szkoły oraz placówki w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 ustawy o systemie oświaty (instytucje i kadra pedagogiczna) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące;
 • Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych.

Typy beneficjentów:
Organy prowadzące szkoły i placówki w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 ustawy o systemie oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz jednostka organizacyjna samorządu województwa.

Priorytet inwestycyjny 10.3

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Typ projektu:
1. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym.

Grupy docelowe:

 • Uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
 • Młodociani pracownicy;
 • Szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Partnerzy społeczno – gospodarczy;
 • Pracodawcy.

Typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typ projektu:
2. Wsparcie osób dorosłych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego.

Grupy docelowe:

Osoby dorosłe uczestniczące w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach.

Typy beneficjentów:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...