WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

OŚ PRIORYTETOWA II. KADRY DLA GOSPODARKI – 84 604 002,00 euro

Priorytet inwestycyjny 10.3.

„Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji”

Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty:
„Podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie wzrost liczby osób, które zwiększyły / uzyskały nowe kompetencje.

Priorytet inwestycyjny 10.3 bis

„Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami”

Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty:
„Dostosowanie wysokiej jakości kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki regionu”
Interwencja w ramach priorytetu przyczyni się do wzrostu liczby uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego którzy uczestniczą w kształceniu lub są zatrudnieni po 6 miesiącach po ukończeniu nauki.

OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY – 212 380 489,00 euro

Priorytet inwestycyjny 8.7

„Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”

Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty:
„Stworzenie warunków do powstawania nowych firm”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu będzie zwiększenie zatrudnienia dzięki utworzonym w powstałych firmach miejscom pracy, przy czym zakłada się, że dzięki interwencji wzrośnie przeżywalność mikroprzedsiębiorstw w pierwszych latach ich funkcjonowania.

Priorytet inwestycyjny 8.8

„Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą prace”.

Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty:
„Ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy.”
Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie powrót lub wejście na rynek pracy osób, które z powodu braku możliwości zapewnienia opieki osobom zależnym, zwłaszcza małym dzieciom, nie mogły w nim uczestniczyć.

Priorytet inwestycyjny 8.9

„Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”

Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty:
„Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców.”
W rezultacie interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego pracownicy i pracodawcy zdobędą nowe kwalifikacje i umiejętności, pozwalające im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...