WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Typy inwestycji:
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez :

 • tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych
 • tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych
 • wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie
 • pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • gminy (gminne jednostki budżetowe)
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 • żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące

Alokacja na działanie: 11 800 000 EUR
Poziom dofinansowania: 95%

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Typy inwestycji:
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:

 • wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (m.in. w istniejącej bazie lokalowej – np. w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, w innych budynkach gminnych – np. zlokalizowanych przy urzędach gminy) w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego na obszarach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej z możliwością doposażenia w sprzęt, zakupu materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury;
 • wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy/miasta z możliwością doposażenia w sprzęt, zakupu materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury;
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami) , poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużanie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego (tak, aby były one bardziej dostępne dla rodziców/opiekunów dzieci pracujących w niestandardowych godzinach).

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • przedszkola i ich organy prowadzące (w tym przedszkola specjalne, integracyjne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania)
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • osoby prawne

Alokacja na działanie: 13 600 000 EUR
Poziom dofinansowania: 95%

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

Typy inwestycji:
Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, poprzez:

 • Realizację staży i praktyk zawodowych dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym. 2. Realizację dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia – (teoria plus praktyka) dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym.
 • Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami, ukierunkowanej na wspólny przegląd oferty edukacyjnej i szkoleniowej szkół i placówek oraz wypracowanie aktualnej oferty odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku pracy.
 • Działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji uczniów poprzez realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (oparte na współpracy różnych instytucji).
 • Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w określonych zawodach (w tym narzędzi TIK) jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
 • Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).
 • Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość).
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i z pracodawcami/ przedsiębiorcami, jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe (np. staże nauczycieli, instruktorów w przedsiębiorstwach).
 • Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz.

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne różnego typu,
 • pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
 • partnerzy społeczno – gospodarczy,
 • podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół.

Alokacja na działanie: 30 351 420 EUR
Poziom dofinansowania: 95%

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Typy inwestycji:
Realizacja instrumentów i usług rynku pracy, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w przedmiotowej ustawie, musi zostać poprzedzone instrumentami i usługami rynku pracy służącymi indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej obejmującymi: − identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy bezrobotnych, − kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.


Typy wnioskodawców:

Miejski Urząd Pracy/Powiatowe Urzędy Pracy z województwa świętokrzyskiego

Alokacja na działanie: 47 719 733 EUR
Poziom dofinansowania: 100%

10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Typy inwestycji:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie – obligatoryjnie.
 • Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących 35 form wsparcia.
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.
 • Upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna).
 • Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.
 • Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Typy wnioskodawców:

 • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy23,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej.

Alokacja na działanie: 17 850 398 EUR
Poziom dofinansowania: 85%

10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Typy inwestycji:

 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Typy wnioskodawców:

 • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
 • Lokalne Grupy Działania,
 • podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu
 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Alokacja na działanie: 37 919 904 EUR
Poziom dofinansowania: 95%

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...