WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Priorytet inwestycyjny 8.5 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w szczególności poprzez:

 • poradnictwo zawodowe,
 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, (np. IPD),
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring),
 • organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy moraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • pośrednictwo pracy,
 • Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy w szczególności poprzez szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego poprzez:
  • staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe ;
  • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
  • subsydiowane zatrudnienie .
 • Wspieranie mobilności zawodowej poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,
 • Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, mposzukujących pracy i pracodawców.

Priorytet inwestycyjny 8.7 praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.7 będą:

 • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności;
 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.

Priorytet Inwestycyjny 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.9 będą:

 • Dostarczenie kompleksowych usług (m.in. doradczych, szkoleniowych) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • Wzmocnienie jakości usług Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP,
 • Wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe,
 • Doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MŚP,
 • Wsparcie doradcze na rzecz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 • Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców,
 • Wsparcie sieci współpracy podmiotów w ramach inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020,
 • Działania wspierające współpracę B+R nauki i biznesu poprzez sieciowanie, tworzenie platform współpracy,
 • Staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach naukowych,
 • Szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej,
 • Wsparcie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa i/lub wsparcie opracowania strategii komercjalizacji nowego produktu lub usługi,
 • Koordynacja i monitorowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...