WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Typy inwestycji:

 • Wsparcie na rzecz upowszechnienia wysokiej jakości wychowania przedszkolnego
 • Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) w tym w szczególności: poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, staże
 • Wsparcie nauczycieli prowadzących kształcenie ogólne poprzez doskonalenie ich umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)
 • Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
 • Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty
 • Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego

Typy wnioskodawców:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty, instytucje naukowe w tym uczelnie

Alokacja na działanie: 60 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: 85%

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Typy inwestycji:
Projekty grantowe (tzw. „bon na szkolenie”) obejmujące:

 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych
 • rozwijanie kompetencji i umiejętności osóbdorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej
 • szkolenia i kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy nieuwzględnione w 1 i 2 typie projektu

Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące pozaszkolnych formy kształcenia dorosłych, takie jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Typy wnioskodawców:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym

Alokacja na działanie: 45 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: 85%

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Typy inwestycji:

 • Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia
 • Popularyzacja kształcenia zawodowego wśród gimnazjalistów

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty, w szczególności organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych; a także pracodawcy i przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe, w tym uczelnie

Alokacja na działanie: 44 830 000 EUR
Poziom dofinansowania: 90%

Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Typy inwestycji:

 • Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracyjną, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 • Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych
 • Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ
 • Działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie w połączeniu z działaniami aktywnej integracji)

Typy wnioskodawców:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze i na rzecz aktywnej integracji
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych służb zatrudnienia (w  zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej)

Alokacja na działanie: 40 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: 95%

Działanie: 7.2 Rozwój usług społecznych

Typy inwestycji:

 • Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności świadczonych w lokalnej społeczności, w tym w miejscu zamieszkania, mieszkaniach o charakterze wspieranym, ośrodkach zapewniających opiekę dzienną, ośrodkach zapewniających opiekę całodobową
 • Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych
 • Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego (wspomaganego, treningowego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 • Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie projektów teleopieki
 • Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe

Alokacja na działanie: 11 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: 95%

Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społecznogospodarczym województwa podlaskiego

Typy inwestycji:

Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej65 działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy usług:

 • usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać te działania;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich;
 • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju;
 • wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społeczny

Realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie

Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie działań związanych z nabyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia,
 • przedsiębiorstwa społecznego podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 • instytucja rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze usług animacyjnych – jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych,
 • przedsiębiorstw i mediów w zakresie usług animacyjnych.

Poziom dofinansowania: 95%

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...