WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

OŚ PRIORYTETOWA: XI.2.A.0 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ

XI.2.A.1 (10.4) Opis celów szczegółowych, oczekiwanych rezultatów oraz wskaźników rezultatu PI

10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel szczegółowy 4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez wzmocnienie i unowocześnianie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w kluczowych dla regionu obszarach.

OŚ PRIORYTETOWA: X.2.A.0 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI

X.2.A.1 (10.1) Opis celów szczegółowych, oczekiwanych rezultatów oraz wskaźników rezultatu PI 10.1

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego

Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie efektywności i równego dostępu do systemu edukacji w regionie

X.2.A.1 (10.3) Opis celów szczegółowych, oczekiwanych rezultatów oraz wskaźników rezultatu PI 10.3

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy (…)

Cel szczegółowy 2: Wzrost jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających na potrzeby regionalnego rynku pracy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...