WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Priorytet inwestycyjny 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Celem niniejszej interwencji będzie zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów na rynku pracy, w tym w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia. Zakłada się, że planowane działania wpłyną bezpośrednio na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia i przyczynią się do wzrostu atrakcyjności zatrudnieniowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, co umożliwi im powrót na rynek pracy. Zakłada się przywrócenie do zatrudnienia, w tym samo zatrudnienia, 55% uczestników projektów realizowanych w ramach przedmiotowego.

Priorytet inwestycyjny 8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Po utworzeniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy, planowany będzie do realizacji, w szczególności, następujący typ projektów: wspieranie procesów uruchamiania i rozwijania własnej działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Elementem wspomagającym, w niniejszej interwencji dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, będzie możliwość uzyskania wsparcia ukierunkowanego na kursy z zakresu podstaw organizacyjnych przedsiębiorczości.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Zestawienie głównych grup docelowych:

  • osoby fizyczne;
  • przedsiębiorstwa sektora MŚP;
  • rolnicy w wieku 18-64 lata zamierzający wyjść z rolnictwa.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...