WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Działanie: 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Typy inwestycji:
W ramach działania realizowane będzie kompleksowe wsparcie na rzecz osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Realizowane projekty powinny ujmować element indywidualnej diagnozy potrzeb osób bezrobotnych oraz charakteryzować się kompleksowością, i jak największą skutecznością wsparcia

Typy wnioskodawców:
Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Małopolskiego

Alokacja na działanie: 74 375 000 EUR
Poziom dofinansowania: 100%

Działanie: 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Typy inwestycji:
AKTYWIZACJA ZAWODOWA
A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
B. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej EURES

Typy wnioskodawców:

 • typ projektu A:
  wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy i pracodawcy
  • organizacje pozarządowe (w tym np. LGD)
 • typ projektu B:
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Alokacja na działanie: 50 389 148 EUR
typ projektu A: 50 261 648 EUR
typ projektu B: 127 500 EUR

Poziom dofinansowania:
95% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Typy inwestycji:
WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI

W ramach poddziałania kierowanego do osób pozostających bez pracy, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza i które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej świadczone będzie przez beneficjenta (operatora) kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30 000 PLN23, a w przypadku utworzenia dodatkowego miejsca pracy do 10 000 PLN na każde utworzone miejsce pracy,
 • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 m-cy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego.

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH

W ramach poddziałania kierowanego do osób pozostających bez pracy, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej świadczone będzie przez beneficjenta (operatora) kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 000 PLN,
 • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 m-cy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego.

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy
 • uczelnie
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Podmioty posiadające doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych w szczególności: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym m.in. przez udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów.

Alokacja na działanie: 50 000 000 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN

Typy inwestycji:
ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP
W ramach poddziałania realizowane będzie wsparcie umożliwiające podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr sektora MŚP zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorstw. Realizacja interwencji zostanie oparta na podmiotowym systemie finansowania, w którym decydującą rolę w zakresie wyboru i kreacji usług rozwojowych odgrywać będzie przedsiębiorca. To przedsiębiorca, po przeanalizowaniu bieżących potrzeb rozwojowych pracowników lub własnych, dokona wyboru adekwatnej usługi (np. szkoleniowej, doradczej), z której skorzystać będą mogli jego pracownicy lub on sam.

ADAPTACJA DO ZMIAN
W ramach poddziałania podejmowane będą interwencje na rzecz wsparcia osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa lub ich rodzin poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Katalog form, które mogą stanowić składową programu outplacementowego opracowywanego przez beneficjenta (operatora) jest katalogiem otwartym, niemniej jednak każdy program powinien ujmować narzędzia wsparcia wskazane w pkt a-h i tym samym charakteryzować się kompleksowością i jak najwyższą skutecznością wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników.

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy
 • uczelnie
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Alokacja na działanie: 45 000 000 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM

Typy inwestycji:
Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym jest jednym z kluczowych warunków dla wspierania zatrudnienia. Komplementarnie do projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, w szczególności kobiet (działania 8.1, 8.2 RPO WM), w ramach działania 8.5 podejmowane będą interwencje mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które pełnią funkcje opiekuńcze nad małymi dziećmi. W tym zakresie wsparcie ukierunkowane będzie na zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w wymiarze regionalnym. Wsparcie dla beneficjentów obejmować może projekty dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych poprzez np.

 • tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki,
 • wydłużanie czasu pracy żłobka / klubu i dostosowanie go do potrzeb osób pracujących w godzinach popołudniowych,
 • podnoszenie kompetencji kadr niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna / wolontariusza w żłobku / klubie dziecięcym (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

Jednocześnie wspierane będą inicjatywy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna w tym np.

 • wsparcie usług świadczonych przez opiekuna dziennego,
 • podnoszenie kompetencji osób zamierzających pełnić funkcję opiekuna dziennego,
 • działania informacyjno-promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy
 • uczelnie
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Alokacja na działanie: 25 000 000 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Typy inwestycji:
TYP A. REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW
A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych / zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
B. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

TYP B. PROGRAMY ZDROWOTNE
A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi
B. wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Typy wnioskodawców:

 • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną
 • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni i gospodarczy lub organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

Alokacja na działanie: 26 000 000 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Typy inwestycji:
Interwencja ukierunkowana będzie przede wszystkim na realizację programów aktywizacji społecznej / zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej lub społecznej. Mając na uwadze bardzo duże zróżnicowanie grupy docelowej, duży nacisk zostanie położony na kompleksowość wsparcia oraz dostosowanie go w jak największym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób.

Bardzo ważnym elementem będzie objęcie wsparciem otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co wpłynie na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań.
W celu zwiększenia efektywności i kompleksowości oferowanego wsparcia istotne będzie także położenie dużego nacisku na współpracę różnych podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w szczególności instytucji rynku pracy, jednostek pomocy społecznej, kuratorskiej służby sądowej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Typy wnioskodawców:
Podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy
 • ochotnicze hufce pracy
 • ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Alokacja na działanie: 100 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 95%.

Działanie: 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Typy inwestycji:
USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE
A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością
B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki
E. rozwój opieki długoterminowej

USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA
A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje non-profit
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • podmioty ekonomii społecznej
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne
 • przedsiębiorcy

Alokacja na działanie: 115 000 000 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Typy inwestycji:
WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym

Typy wnioskodawców:

 • typ projektu A:
  instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej
 • typ projektu B:
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Alokacja na działanie: 17 000 000 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Typy inwestycji:

 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
  A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
  B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego
 • EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
  A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
  B. działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym
  C. wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  D. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek
 • MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
  A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej
  B. małopolska chmura edukacyjna
 • WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH
  A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy
  C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego – z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.

Alokacja na działanie: 88 430 638 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Typy inwestycji:

 • KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW
  A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
  B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami
 • KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW
  A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie
  B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
  C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów
  D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych
 • KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH
  A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia
  B. działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji

Typy wnioskodawców:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska, w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Alokacja na działanie: 96 500 000 EUR
Poziom dofinansowania:
90% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Działanie: 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH

Typy inwestycji:
Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy odbywać się będzie poprzez:

 • szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języki obce, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem
 • usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery
 • działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji

Typy wnioskodawców:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Alokacja na działanie: 20 000 000 EUR
Poziom dofinansowania:
85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...