WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Typy projektów:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
  a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  a. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
  b. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
  b. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych

Typy wnioskodawcy:
Powiatowe Urzędy Pracy

Alokacja na działanie: 29 793 266 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Typy projektów:
Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej

Alokacja na działanie: 3 927 461 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

Typy projektów:
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej

Alokacja na działanie: 7 107 612 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Typy projektów:
Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych,
 • społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Alokacja na działanie: 8 053 806 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

Typy projektów:
wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • związki zawodowe.

Alokacja na działanie: 15 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

Typy projektów:
Wsparcie MMSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące:
a) doradztwo zawodowe,
b) poradnictwo psychologiczne,
c) pośrednictwa pracy,
d) szkolenia i kursy zawodowe,
e) staże i praktyki zawodowe134,
f) subsydiowane zatrudnienie,
g) bon na zasiedlenie.
Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Alokacja na działanie: 2 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Typy projektów:

 • Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
 • Wdrożenie programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu,
 • Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych,
 • Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, wdrażanych w oparciu o pogłębioną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy (w tym realizacja szkoleń i programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR
Poziom dofinansowania
Dla projektów objętych pomocą publiczną:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
 • średnie przedsiębiorstwa: 45%

Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Typy projektów:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
a. kontrakt socjalny,
b. program aktywności lokalnej,
c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Typy wnioskodawcy:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej

Alokacja na działanie: 18 918 832 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Typy projektów:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
a. kontrakt socjalny,
b. program aktywności lokalnej,
c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Typy wnioskodawcy:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie

Alokacja na działanie:
8 108 071 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Typy projektów:
Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego
Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
 • stowarzyszenia i porozumienia
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
 • w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
 • instytucje rynku pracy
 • podmioty ekonomii społecznej
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Alokacja na działanie: 10 579 256 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

 

Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Typy projektów:

 • Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej
 • Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej167 tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach
 • Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 i 2

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
 • stowarzyszenia i porozumienia
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
 • instytucje rynku pracy
 • podmioty ekonomii społecznej
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Alokacja na działanie: 4 905 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 7.5 Usługi społeczne

Typy projektów:

 • Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, poprzez m.in. działania profilaktyczne, które maja na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, kształcenie i doskonalenie kompetencji osób sprawujących i planujących sprawować pieczę zastępczą oraz rozwój usług towarzyszących procesowi usamodzielniania
 • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym niepełnosprawnych, starszych i dzieci), również poprzez tworzenie mieszkań chronionych/ wspomaganych
 • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkań o charakterze wspieranym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
 • stowarzyszenia i porozumienia
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
 • instytucje rynku pracy
 • podmioty ekonomii społecznej
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR
Poziom dofinansowania
Dla projektów objętych pomocą publiczną:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
 • średnie przedsiębiorstwa: 45%

Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej

Typy projektów:

 • Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych i promocyjnych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej
 • Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej

Typy wnioskodawcy:
Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej

Alokacja na działanie: 14 161 419 EUR
Poziom dofinansowania
Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

 

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Typy projektów:
Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego190, w tym również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, poprzez:
a) zajęcia specjalistyczne, w tym: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,
b) gimnastyka korekcyjna,
c) zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne),
b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,
c) studia podyplomowe,
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
 • stowarzyszenia i porozumienia
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
 • przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
 • podmioty ekonomii społecznej
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące

Alokacja na działanie: 12 413 483 EUR,
Poziom dofinansowania

Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Typy projektów:
Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

 • Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, poprzez:
  a) realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
  b) realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
  c) realizację zajęć rozwijających uzdolnienia,
  d) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania,
  e) otworzenie klas o autorskim profilu nauczania,
  f) organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,
  g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu realizacji programów edukacyjnych,
  h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
  i) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  j) realizacja zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych,
  k) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Doradztwo i opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki)
 • Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym
 • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
 • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki)

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
 • stowarzyszenia i porozumienia
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
 • przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
 • podmioty ekonomii społecznej
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące

Alokacja na działanie: 6 120 927 EUR
Poziom dofinansowania
Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Typy projektów:
Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych

Typy wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
 • stowarzyszenia i porozumienia
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
 • przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
 • instytucje rynku pracy
 • podmioty ekonomii społecznej
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące


Alokacja na działanie:
7 580 709 EUR
Poziom dofinansowania
Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Typy projektów:
Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:

1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU dla określonych branż.

3. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu;
b) tworzenie SzPiK;
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Typy wnioskodawcy:

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
Alokacja na działanie: 34 922 410 EUR
Poziom dofinansowania
Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

Typy projektów:
Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych

Typy wnioskodawcy:

 • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.


Alokacja na działanie:
6 000 000 EUR
Poziom dofinansowania
Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...