WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY

Priorytet inwestycyjny 8.5:

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
W ramach priorytetu realizowany będzie szeroki katalog działań w zakresie aktywizacji/reorientacji zawodowej odbiorców wsparcia w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia. Interwencja wsparcia polegać będzie na pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, nabyciu lub podniesieniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jak również uzyskaniu doświadczenia zawodowego. Ponadto interwencja polegać będzie na wspieraniu mobilności zawodowej, w tym w wymiarze mobilności geograficznej z wykorzystaniem m.in. działań sieci EURES (związanych z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców).

Interwencja, w pierwszej kolejności, dotyczyć będzie identyfikacji potrzeb odbiorców wsparcia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania. W ramach priorytetu odbiorcy wsparcia będą mogli otrzymać również pomoc psychologiczno – doradczą w celu zwiększenia ich szans na powrót na rynek pracy, jak również skorzystać z doradztwa zawodowego. Działania skupią się także na identyfikacji luk kompetencyjnych pod wymogi konkretnego pracodawcy, w zakresie przygotowania zawodowego na danym stanowisku pracy.

Podejmowane będą działania w zakresie organizacji szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców w regionie.

Grupę docelową wsparcia stanowią:

  • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy,
  • nieaktywne zawodowo, w tym: osoby młode (w wieku 25-30 lat), osoby starsze (w wieku 50+),
  • osoby niepełnosprawne,
  • rolnicy, w tym osoby niepełnosprawne,
  • pracodawcy.

Priorytet inwestycyjny 8.7:

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

OPIS INTERWENCJI W RAMACH PRIORYTETU:

W ramach priorytetu realizowany będzie szeroki katalog działań na rzecz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Proponowane wsparcie dla ww. osób będzie miało charakter kompleksowy, który dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Interwencja polegać będzie na dostarczeniu wsparcia w postaci szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, do odbiorców wsparcia skierowane będą usługi doradcze, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo realizowane będzie zarówno w formie grupowej, jaki i indywidualnej.

Grupę docelową wsparcia stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą tj.:

  • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędach pracy jako osoby bezrobotne), osoby poszukujące pracy, osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne,
  • osoby pracujące, w tym rolnicy, osoby niepełnosprawne.

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Priorytet inwestycyjny 8.9:

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

OPIS INTERWENCJI W RAMACH PRIORYTETU:

W ramach priorytetu realizowany będzie szeroki katalog działań na rzecz podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora MŚP i ich pracowników. Wsparcie na rzecz kompetencji/ kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw ma charakter kompleksowy.

W ramach interwencji realizowane będzie także wsparcie usług doradczych adresowanych do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników, ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych. Przedsięwzięcia w tym zakresie będą koncentrować się na zapewnieniu wsparcia na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, jak również wsparciu na rzecz przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej (m.in. usługi doradcze w zakresie opracowania i wrażenia planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa).

Grupę docelową wsparcia stanowią:

  • przedsiębiorcy oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...