WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Oś Priorytetowa V Zatrudnienie i włączenie społeczne

Oś priorytetowa V powiązana jest z dwoma celami tematycznymi:

 • CT 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
 • CT9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Połączenie CT 8 i 9 podyktowane zostało zamiarem zmaksymalizowania skuteczności realizacji celów i działań zawartych w całej osi V. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników jest ściśle powiązane z aspektem włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Ryzyko wykluczenia i sfera ubóstwa dotyczą przede wszystkim osób dotkniętych bezrobociem, dlatego zwiększenie szans na podjęcie pracy stanowi wyzwanie zarówno dla instytucji pomocy społecznej jak i służb zatrudnienia. Kierowanie przez OPS/PUP wsparcia do tej samej grupy klientów powinno sprzyjać zawiązywaniu partnerstwa, wymianie informacji i podejmowaniu działań kompleksowych. Połączenie celów będzie sprzyjać synchronizacji działalności służb zatrudnienia i pomocy społecznej na rzecz wspólnej grupy docelowej. Potrzeba koncentracji dwóch celów wynika również z doświadczeń z PO KL. Ograniczanie rozmiarów wykluczenia społecznego i ubóstwa odbywające się przede wszystkim poprzez aktywizację zawodową osób objętych interwencją, prowadzić będzie do włączenia społecznego i poprawy ich jakości życia.

Łączenie aktywnych instrumentów rynku pracy i działań służących integracji społecznej stanowi najbardziej skuteczny sposób walki zarówno z bezrobociem jak i z ubóstwem.

Priorytet inwestycyjny 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zakresie zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 8.5:

 1. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 2. działania na rzecz podnoszenia kompetencji i nabywania kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy,
 3. pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego,

Główne typy beneficjentów:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, powiatowe urzędy pracy województwa łódzkiego oraz Ochotnicze Hufce Pracy,
 2. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Priorytet inwestycyjny 8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Podejmowanie działalności gospodarczej jest szansą na wykorzystanie kreatywności kapitału ludzkiego i alternatywną drogą do aktywizacji zawodowej przez co przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów rynku pracy przez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, zwiększając ogólny zasób miejsc pracy.

Mikroprzedsiębiorstwa w stadium rozpoczynania działalności, a szczególnie osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mają utrudniony dostęp do kapitału.
Poza tym w związku z sytuacją demograficzną regionu istotne jest podjęcie działań mających na celu zatrzymanie jak największej liczby osób młodych jak i podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej osób starszych. Zasadne jest również wspieranie przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami i osób bez kwalifikacji zawodowych, dla których otwarty rynek pracy nie generuje zatrudnienia w stopniu dostatecznym.

Oś priorytetowa VI Kompetencje i adaptacyjność

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

Wobec szeregu problemów społeczno-gospodarczych identyfikowanych w woj. łódzkim, ograniczeń dostępnych środków w stosunku do potrzeb i doświadczeń wdrażania programów współfinansowanych z EFS, przyjęto założenie, że wsparcie powinno przyczyniać się w sposób odpowiednio zintegrowany i skoordynowany do rozwiązania kluczowych problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych regionu. Rozproszenie utrudniałoby przepływ informacji, zarządzanie i ograniczało efekty synergii.

Priorytet inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Cel szczegółowy 1:
Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji ich pracowników.

Cel szczegółowy 2:
Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników zapobiegające negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw,
 • dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw,
 • wdrażanie zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 • zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności / planu restrukturyzacji, wsparcie outplacementowe

Główne typy beneficjentów:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Główne grupy docelowe:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy,
 • przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne i ich pracownicy,
 • osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...