WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • Działania związane z identyfikacją potrzeb osób poszukujących pracy,
 • Działania z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy,
 • Działania ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów

Działania.

 • Finansowanie instrumentami bezzwrotnymi

2. Działania służące nabywaniu i podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, w tym zdobycie doświadczenia zawodowego

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • Działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych),
 • Działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,
 • Działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.

3. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • Wsparcie finansowe w postaci grantu relokacyjnego,
 • Działania w ramach sieci EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.

4. Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • Działania na rzecz osób zatrudnionych w rolnictwie i rybactwie ukierunkowane na zmianę lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy

8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
1. Wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • Działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym również w początkowym okresie prowadzenia działalności,
 • Wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne, dotacje na spłatę odsetek, granty zwrotne),
 • Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
 • Wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

8.8 równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
1. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3

Przykładowe typy przedsięwzięć

 • Działania ukierunkowane na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych, w tym żłobków przyzakładowych,
 • Działania ukierunkowane na rozwój form nieinstytucjonalnych opieki nad dziećmi do lat 3 (dzienny opiekun),
 • Działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc opieki przyczyniających się do zwiększenia udziału dzieci do lat 3 w opiece instytucjonalnej.

2. Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych

Przykładowe typy przedsięwzięć

 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów wspierających powrót do pracy,
 • Finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher aktywizacyjny).

3. Wsparcie w zakresie wdrożenia elastycznych form zatrudnienia

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • Działania ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy np. worksharing, telepraca, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników.

8.9 adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
1. Wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji pracowników sektora MSP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców z wykorzystaniem modelu popytowego,
2. Wsparcie w zakresie kompleksowych usług szkoleniowo-doradczych odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw,

Przykładowe typy przedsięwzięć

 • działania szkoleniowe, doradcze zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności m.in. w zakresie finansów, kontroli zarządczej, rachunkowości, prawno-podatkowym, planowania, zarządzania zasobami ludzkimi itp.

3. Wsparcie w zakresie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej ukierunkowanych na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, w tym pomoc doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności/planu restrukturyzacji.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • działania szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorstw i ich pracowników, w szczególności zaś dla kadry zarządzającej ukierunkowanej na budowanie świadomości w zakresie opracowywania i wdrażania projektów wspierających modernizację w obszarze działalności (wsparcie dla planowania, wdrażania procesów zmian, budowanie strategii przetrwania lub wyjścia z kryzysu)

4. Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach,

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo, wsparcie pomostowe itp.

5. Wsparcie w zakresie wspólnych inicjatyw partnerów społecznych na rzecz adaptacyjności.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • tworzenie partnerstw lokalnych angażujących przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz innych podmiotów ukierunkowanych na opracowanie i wdrażanie strategii zarządzania zmianą na poziomie lokalnym/regionalnym,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw lokalnych/regionalnych na rzecz rozwijania zdolności adaptacyjnych m.in. z zakresu organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania wiekiem, zarządzania strategicznego, budowania i wykorzystania potencjału pracowników, programów rozwijania kompetencji i kwalifikacji pracowników, promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

8.10 aktywne i zdrowe starzenie się

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:

1. Wsparcie w zakresie przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

 • Programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób długotrwale pracujących narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub warunkami szkodliwymi, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...