WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Typy inwestycji:

Wsparcie ukierunkowane na:

 • 8.1.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • 8.1.B. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji
 • 8.1.C. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 • 8.1.D. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 • 8.1.E instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych

Typy wnioskodawców:
Powiatowe urzędy pracy

Grupa docelowa:
osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnaściami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach należące do I lub II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Alokacja na działanie: 86 313 071 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Typy inwestycji:

 • 8.2.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • 8.2.C. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 • 8.2.D. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 • 8.2.E. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
 • 8.2.F. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES

Typy wnioskodawców:

 • fundacje
 • organizacje pracodawców
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • przedsiębiorcy
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • samorządy gospodarcze i zawodowe
 • stowarzyszenia i organizacje społeczne
 • szkoły lub placówki oświatowe
 • uczelnie wyższe
 • wspólnoty samorządowe
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst

Grupa docelowa:
8.2.A. do 8.2.E.:

 • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

8.2.F.:

 • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne;
 • pracodawcy

Alokacja na działanie: 21 578 268 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Typy inwestycji:

8.3.A. Bezzwrotne dotacje obejmujące:

 • doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe;
 • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Preferowane będą projekty:

 • generujące nowe miejsca pracy;
 • koncentrujące się na terenie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia;
 • koncentrujące się na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 • rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdą się na wykazie IZ RPO WD.

Typy wnioskodawców:

 • fundacje
 • organizacje pracodawców
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • przedsiębiorcy
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • samorządy gospodarcze i zawodowe
 • stowarzyszenia i organizacje społeczne
 • szkoły lub placówki oświatowe
 • uczelnie wyższe
 • wspólnoty samorządowe
 • podmiot wdrażający instrument finansowy

Grupa docelowa:
8.3.A.:

 • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

8.3.B.:

 • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach;
 • pozostałe osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia.

Alokacja na działanie: 55 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

 

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Typy inwestycji:

8.4.A. Aktywizacja zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki.

Nazwa działania:
Poddziałanie nr 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Poddziałanie nr 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF
Poddziałanie nr 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ
Poddziałanie nr 8.4.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT

Typy wnioskodawców:

 • fundacje
 • organizacje pracodawców
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • przedsiębiorcy
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne jst
 • stowarzyszenia
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje
 • spółdzielnie
 • związki zawodowe
 • placówki systemu oświaty
 • inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty

Grupa docelowa:

 • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Alokacja na działanie: 39 143 944 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych

Typy inwestycji:

8.5.A. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym w szczególności:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże, praktyki zawodowe;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • dodatek relokacyjny;
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

Typy wnioskodawców:

 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne
 • spółdzielnie
 • uczelnie
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • szkoły
 • placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty

Grupa docelowa:
pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych Zgodnie z zapisanymi w RPO WD 2014-2020 kierunkami wsparcia uczestnikami projektu mogą być również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wsparcie rozwojowe na rzecz MŚP (w tym właściceli przedsiębiorstw) będzie udzielane na zasadach podejścia popytowego w ramach działania 8.6.

Alokacja na działanie: 8 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Typy inwestycji:

8.6.A. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: usługi pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w tym w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych. Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji

Działanie zostanie skoncentrowane na:

 • branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy (w oparciu o regionalne badania i analizy oraz wskazane smart specialisations z uwzględnieniem jednolitej metodologii określania branż na podstawie danych dostępnych w ramach statystyki publicznej);
 • pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (np. osobach po 50 roku życia, pracownikach o niskich kwalifikacjach);
 • w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy.

Typy wnioskodawców:

 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne
 • spółdzielnie
 • uczelnie
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • szkoły
 • placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty

Grupa docelowa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy

Alokacja na działanie: 16 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Typy inwestycji:

 • 8.7.A. Wdrożenie programów profilaktycznych w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
 • 8.7.B. Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe)
 • 8.7.C. Programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Typy wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • przedsiębiorcy
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • podmioty lecznicze

Grupa docelowa:
Pracownicy i pracodawcy dolnośląscy

Alokacja na działanie: 28 287 888 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Typy wnioskodawców:
W zakresie projektów typu 9.1.A.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • lokalne grupy działania
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • PFRON

W zakresie projektów typu 9.1.B.:

 • Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Ośrodki Kuratorskie/ Ministerstwo Sprawiedliwości
 • organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

W zakresie projektów typu 9.1.C.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • lokalne grupy działania
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Typy inwestycji:

 • 9.1.A. Projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.
 • 9.1.B. Projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin.
 • 9.1.C. Wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej.

Grupa docelowa:
W zakresie projektów typu 9.1.A.:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

W zakresie projektów typu 9.1.B.:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby przebywające w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii);
 • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

W zakresie projektów typu 9.1.C.:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w ramach projektu).

Alokacja na działanie: 100 926 219 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Typy wnioskodawców:
W zakresie projektów typu 9.1.A.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • podmioty lecznicze (jako partner w projekcie)

Typy inwestycji:

 • 9.2.A. Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności
 • 9.2.B. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 • 9.2.C. Mieszkania wspomagane

Grupa docelowa:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –jedynie jako element projektu właściwego;
 • dzieci w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej;
 • kandydaci na rodziny zastępcze, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Alokacja na działanie: 25 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Typy wnioskodawców:
Podmiotem aplikującym o środki w ramach Działania 9.3 (liderem) może być wyłącznie podmiot leczniczy. Projekt może być realizowany w ramach partnerstwa także z podmiotem innym niż podmiot leczniczy, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne

Typy inwestycji:

 • 9.3.A. opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
 • 9.3.B. wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi

Grupa docelowa:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • dzieci objęte programem wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji w szczególności pochodzący z grupy docelowej CT9;
 • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –jedynie jako element projektu właściwego.

Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Typy inwestycji:
9.4.A. 1. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów:

 • Usług animacji i inkubacji lokalnej
 • Usług rozwoju ekonomii społecznej
 • Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych

9.4.B. Koordynacja w zakresie ekonomii społecznej w regionie
Typy wnioskodawców:
9.4.A. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
9.4.B. Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Grupa docelowa:
9.4.A.

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstwa społeczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje wspierające ekonomię społeczną;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww.podmiotów;
 • przedstawiciele nauki i biznesu;
 • podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
 • społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych).

9.4.B.

 • przedsiębiorstwa społeczne;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje wspierające ekonomię społeczną;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww.podmiotów;
 • przedstawiciele nauki i biznesu.

Alokacja na działanie: 8 000 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Typy wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące Publiczne i niepubliczne przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy.

Typy inwestycji:

 • 10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • 10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowanie przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 • 10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Grupa docelowa:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie.

Alokacja na działanie: 27 650 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Typy wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • organizacje pozarządowe
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Typy inwestycji:

 • 10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej
 • 10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
 • 10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki
 • 10.2.D. Wsparcie w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia
 • 10.2.E. Doradztwo edukacyjno– zawodowe i opieka psychologiczno- pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).
 • 10.2.F. Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.
 • 10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych dla uczniów, niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 • 10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno- pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki) m. in.: współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Grupa docelowa:
Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);

 • rodzice/opiekunowie prawni uczniów;
 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne;
 • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół.

Alokacja na działanie: 51 350 000 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Typy wnioskodawców:

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
 • gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu
 • uczelnie wyższe

Typy inwestycji:
10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT.

Grupa docelowa:
Osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadające największe potrzeby w dostępie do
edukacji, w tym m. in osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 25 lat i więcej, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne.

Alokacja na działanie: 17 899 897 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Typy wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące:
 • działalność edukacyjno-szkoleniową
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie oświaty

Typy inwestycji:

 • 10.4.A. Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe:
  a)praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
  b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego
 • 10.4.B. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, poprzez udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek
 • 10.4.C. Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
 • 10.4.D. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:
  a) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
  b) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • 10.4.E. Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy
 • 10.4.F. Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych, zainteresowanych kształceniem z własnej inicjatywy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób dorosłych
 • 10.4.G. Organizacja tradycyjnych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (m.in. kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) we współpracy z pracodawcami
 • 10.4.H. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach)
 • 10.4.I. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Alokacja na działanie: 59 281 196 EUR
Poziom dofinansowania: do 85%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...