USŁUGI DORADCZE, USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM I USŁUGI Z ZAKRESU ZASTĘPSTW

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika

Cel: Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników na terenach objętych PROW

Wydatki kwalifikowalne:
koszty bezpośrednio związane z opracowaniem i realizacją programu doradczego;
kosztów związanych z promocją i informacją.

Beneficjenci

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • prywatne podmioty doradcze i konsorcja.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż:

 • równowartość 1 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 3-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,
 • równowartość 1 050 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 2-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników.

Rolnik lub grupa rolników mogą skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020.

Udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług doradczych / Świadczenie kompleksowej porady dla właścicieli lasów

Cel: Realizacja działań związanych ze świadczeniem kompleksowej porady dla właścicieli lasów
Wydatki kwalifikowalne:
koszty bezpośrednio związane z opracowaniem i realizacją programu doradczego;
kosztów związanych z promocją i informacją.

Beneficjenci

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • prywatne podmioty doradcze;
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie programu doradczego dla właściciela lasu/ grupy właścicieli lasów. Właściciel lasu lub grupa właścicieli lasów mogą skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Wsparcie szkoleń dla doradców

Cel: Realizacja szkoleń dla doradców

Beneficjenci

 • Centrum Doradztwa Rolniczego;
 • instytuty badawcze;
 • uczelnie;
 • konsorcja.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu szkoleniowego w okresie realizacji Programu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...