TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności

Cel: Działania szkoleniowe organizowane w ramach tego poddziałania służą rozwojowi umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów.

Beneficjenci

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

Opis: W ramach tego poddziałania realizowane są operacje służące upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty mogą dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem, w tym OZE.

Poddziałanie realizowane jest poprzez demonstracje, tj. praktyczne sesje szkoleniowe.
Elementem demonstracji mogą być inwestycje dzięki którym możliwe będzie dostosowanie obiektów demonstracyjnych do prowadzenia zajęć praktycznych.

Wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie na:

 • koszty przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów, usług, służących realizacji operacji.

Beneficjenci

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • JST, lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...