SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

Cel: Pomoc w uzyskaniu certyfikowanych systemów jakości

Wydatki objęte wsparciem:
Obejmują koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu.

Beneficjenci
Rolnik aktywny zawodowo.

Kwoty i wielkość wsparcia
Do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie. Kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w przepisach krajowych.

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

Cel: Dofinansowanie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z usługami i produktami objętymi systemami jakości

Beneficjenci
Podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”.

Kwoty i wielkość wsparcia
70% kosztów kwalifikowalnych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...