ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników)

Cel: Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem.

Beneficjenci
Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.
Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)

Cel: Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.

Beneficjenci
Osoby fizyczne

Kwota i wielkość wsparcia
Do 100 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu.

W ramach poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie:

  • sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
  • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
  • turystyki wiejskiej,
  • przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
  • świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki
  • zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
  • działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
  • działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich,
  • usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi

Opis:
Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

Wnioskodawca:
Rolnik będący osobą fizyczną.

Warunki wsparcia:
Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie. Pomoc wypłaca się jednorazowo.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)

Cel: Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa.

Beneficjenci
Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Kwoty i wielkość wsparcia
Do 60 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu.

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Cel: Wsparcie działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych.

Beneficjenci
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...