Rozbudowa i wyposażenie firmy

Możliwości finansowania

Nieustanne zmiany prawa, pojawiające się nowe branże, rosnąca dynamika wydajności pracy, rozrastający się sektor usług informatycznych i komunikacyjnych oraz nowe kanały dystrybucji wpływają na duże możliwości rozwoju przedsiębiorstw i całej gospodarki. Polskie firmy, w szczególności te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, coraz skuteczniej opierają się presji konkurencyjności na rynkach zewnętrznych, jednak niski poziom wynalazczości i ograniczony kapitał decydują o wciąż sporej różnicy potencjałów dzielącej rodzime firmy od zagranicznych. Dlatego też programy pomocowe Unii Europejskiej kładą ogromny nacisk na wsparcie innowacyjności (np. poprzez badania i rozwój, inicjatywy klastrowe i ochronę patentową) oraz rozwój wszelkich instrumentów wspierających finansowanie przedsiębiorstw (np. fundusze gwarancyjne, pożyczkowe oraz inkubatory przedsiębiorczości).

Dostępne dotacje – w zależności od programu – umożliwiają częściowe sfinansowanie różnorodnych wydatków oraz nastawione są głównie na zaspokojenie potrzeb firm w zakresie kompleksowej realizacji tzw. „twardych projektów”. Mogą one obejmować utworzenie nowej firmy, rozbudowę przedsiębiorstwa, zakup wyposażenia technologicznego, rozszerzenie oferty firmy, wprowadzanie zmian w procesie produkcyjnym lub zmian organizacyjnych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie na rozbudowę i wyposażenie firmy będzie kontynuowane. W zakresie funduszy europejskich udzielane będzie przede wszystkim poprzez 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz następcę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Głównym celem POIR będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

 • budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami;
 • rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
 • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach POIR będą przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP oraz jednostki naukowe, klastry, instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe.

W porównaniu do obecnie realizowanego na poziomie krajowym PO Innowacyjna Gospodarka, w ramach POIR planuje się położenie większego nacisku na współpracę sektorów nauki i biznesu, co powinno zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich wykorzystanie w gospodarce. Zgodnie z tym podejściem, instrumenty skierowane do jednostek naukowych powinny przyczyniać się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, a więc przynosić konkretne korzyści przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu.

POIR będzie się koncentrował na realizacji celu tematycznego “Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” oraz celu “Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (który będzie wdrażany przede wszystkim poprzez regionalne programy operacyjne; na poziomie krajowym finansowane będą jedynie działania systemowe dotyczące wspierania MŚP).

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie wydatków na m.in.:

 • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń (wraz z kosztami ich instalacji i uruchomienia),
 • zakup nieruchomości i budynków;
 • zakup materiałów i prace budowlane;
 • najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how;
 • leasing;
 • działania promocyjne;
 • koszty ogólne;

Dofinansowaniu podlegają również:

 • analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze;
 • szkolenia;
 • wynagrodzenia pracowników.

Wysokość dofinansowania oraz jego intensywność może być różna – w zależności od wybranego programu, od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz od regionu, w którym realizowana jest inwestycja.

W nowej perspektywie finansowej mapa pomocy będzie kształtować się w następujący sposób:

mapka

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 głosów, średnia: 3,61 z 5)
Loading...