PROGRAMY POLSKO-NIEMIECKIE

PROGRAMY POLSKO-NIEMIECKIE: MEKLEMBURGIA – POMORZE PRZEDNIE – BRANDENBURGIA – POLSKA (PL-MV-BB), BRANDENBURGIA – POLSKA (PL-BB), POLSKA – SAKSONIA (PL-SN)

Budżet programów: łącznie 304 mln euro z EFRR (PL-MV-BB: 134 mln euro, PL-BB: 100 mln euro, PL-SN: 70 mln euro)
Obszar wsparcia: województwo zachodniopomorskie, lubuskie oraz dolnośląskie (tylko podregion jeleniogórski);

Po stronie niemieckiej kraje związkowe: Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia oraz Saksonia (powiaty z tych trzech landów leżące najbliżej granicy)

Nadrzędnym celem programów będzie poprawa atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza oraz integracja społeczności lokalnych. Pierwszym filarem współpracy będą projekty z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego dotyczące np. budowania marki regionu poprzez tworzenie wspólnych szlaków turystycznych i promocję miejsc cennych przyrodniczo.

Drugi filar stanowić będą projekty mające na celu poprawę transgranicznej mobilności i dostępności pogranicza (m.in. poprawa komunikacji publicznej). Kolejnymi tematami projektów będą m.in.: współpraca służb publicznych, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną oraz miękkie projekty edukacyjne (tworzenie wspólnych programów kształcenia oraz nauki języka, wzbogacenie oferty oświatowej dla transgranicznego rynku pracy, staże i praktyki w kraju sąsiada itp.).

Program Współpracy INTERREG V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Oś. 1. Współpraca transgraniczna.
Oś 2. Edukacja.
Oś. 3 Transport i mobilność.
Oś. 4. Natura i kultura. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności.

Program Współpracy INTERREG V A
Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Oś. 1. Integracja mieszkańców i współpraca administracji.

  • W zakresie administracji i społeczeństwa obywatelskiego;
  • W zakresie gospodarki, nauki i badań naukowych;
  • W zakresie usług publicznych;

Oś priorytetowa 2: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji.

Kształcenie:
a. kształcenie zawodowe
b.współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami edukacyjnymi na rzecz koncepcji oferty dokształcania w oparciu o zapotrzebowanie;
c.zapewnienie odpowiedniego potencjału wykwalifikowanych kadr gospodarki;
d.transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży;
e.sieciowe powiązanie regionalnych rynków pracy i edukacji;
f.wzmocnienie współpracy szkół wyższych.

Dokształcanie:
a. dokształcenie – z priorytetem kwalifikacji trans granicznych;
b.współpraca podmiotów kształcenia ustawicznego (np. szkół wieczorowych).

Obszary przekrojowe:
a.poprawa dostępności oferty edukacyjnej sąsiada;
b.rozbudowa i modernizacja transgranicznych placówek edukacyjnych takich jak polsko-niemieckie przedszkola, szkoły ogólnokształcące, placówki szkolenia i dokształcania;
c.jakościowa poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych na rzecz współpracy edukacyjnej;
d.inwestycje na rzecz wprowadzania transgranicznej oferty e-learningu;
e.edukacja na rzecz trwałego rozwoju;
f.edukacja językowa.

Oś priorytetowa 3 : Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
CEL: Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
CEL: Wspólna stabilizacja i poprawa stanu naturalnych podstaw egzystencji.

Oś. 4 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport.
CEL: Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności trans granicznej.
CEL: Poprawa mobilności transgranicznej przyjaznej środowisku.

POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020

Oś Priorytetowa I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Priorytet Inwestycyjny 6.(C). Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Oś Priorytetowa II Mobilność regionalna
Priorytet Inwestycyjny 7.(B). Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi.

Oś Priorytetowa III Edukacja transgraniczna
Priorytet Inwestycyjny 10.(EWT). Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia

Oś Priorytetowa IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.
Priorytet Inwestycyjny 11.(EWT). Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...