PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

Budżet programu: 260 mln euro z EFRR.
Obszar wsparcia: zasięg geograficzny: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś oraz Rosja (wybrane regiony)

Morze Bałtyckie stanowi wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny, którego użytkowanie stawia wiele wyzwań, związanych między innymi z ochroną środowiska i transportem morskim, którym nie są w stanie sprostać pojedyncze państwa. Można im podołać, podejmując współpracę w gronie wielu krajów. W ten sposób w programie w latach 2014–2020 wspierane będą projekty w zakresie innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu.

Priorytet 1 „Potencjał dla innowacji”

Cel szczegółowy 1.1 „Infrastruktura badań i innowacji”: Wspieranie wdrażania innowacji przez rynek w oparciu o zwiększony potencjał infrastruktury badań i innowacji oraz jej użytkowników.

Cel szczegółowy 1.2 „Inteligentna specjalizacja”:
Zwiększenie szans na rozwój w oparciu o większy potencjał uczestników innowacji do stosowania podejścia inteligentnej specjalizacji.

Cel szczegółowy 1.3 „Innowacje nietechnologiczne”:
Wspieranie efektywności Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie innowacji nietechnologicznych w oparciu o większy potencjał uczestników innowacji.

Priorytet 2 „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”

Cel szczegółowy 2.1 „Czyste wody”:
Wzrost efektywności gospodarki wodnej ukierunkowanej na redukcję napływu biogenów oraz zmniejszenie zrzutu substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego i wód regionalnych w oparciu o zwiększony potencjał publicznych i prywatnych uczestników procesów dotyczących jakości wody.

Cel szczegółowy 2.2 „Energia odnawialna”:
Zwiększenie produkcji i wykorzystania zrównoważonych odnawialnych źródeł energii w oparciu o większy potencjał sektorów publicznego i prywatnego uczestniczących w planowaniu i dostarczaniu energii.

Cel szczegółowy 2.3 „Efektywność energetyczna”
Zwiększenie efektywności energetycznej w oparciu o większy potencjał sektorów publicznego i prywatnego uczestniczących w planowaniu energii.

Cel szczegółowy 2.4 „Zasobooszczędny niebieski wzrost”:
Promowanie zrównoważonego niebieskiego wzrostu przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami w oparciu o większy potencjał służb publicznych i podmiotów w sektorach niebieskiej gospodarki.

Priorytet 3 „Zrównoważony transport”

Cel szczegółowy 3.1 „Interoperacyjność transportu”:
Zwiększenie interoperacyjności transportu towarowego i pasażerskiego w połączeniach północ-południe i wschód-zachód przez zwiększony potencjał organizatorów transportu.

Cel szczegółowy 3.2 „Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi”
Poprawa dostępności najbardziej odległych obszarów i regionów, na których dostępność mają wpływ zmiany demograficzne poprzez zwiększony potencjał organizatorów transportu.

Cel szczegółowy 3.3 „Bezpieczeństwo morskie”
Poprawa bezpieczeństwa morskiego i ochrony w oparciu o zaawansowany potencjał podmiotów z sektora gospodarki morskiej.

Cel szczegółowy 3.4 „Żegluga przyjazna dla środowiska”
Wspieranie ekologicznej żeglugi w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora gospodarki morskiej.

Cel szczegółowy 3.5 „Mobilność miejska przyjazna dla środowiska”
Wspieranie ekologicznych systemów transportu w obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego.

Priorytet 4 „Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej”

Cel szczegółowy 4.1 „Seed money”
Zwiększenie potencjału w zakresie współpracy transnarodowej przy implementacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz współpracy z krajami partnerskimi w zakresie wspólnych priorytetów.

Cel szczegółowy 4.2 „Koordynacja współpracy makroregionalnej”
Zwiększenie zdolności instytucji publicznych i organizacji panbałtyckich w zakresie koordynacji transnarodowej przy implementacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz umożliwieniu implementacji priorytetów wspólnych z krajami
partnerskimi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...