PROGRAM WSPÓŁPRACY EUROPA ŚRODKOWA 2020

Budżet programu: 246 mln euro z EFRR
Obszar wsparcia: zasięg geograficzny: obszar 9 krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (wybrane regiony), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch (wybrane regiony)

Terytorium Europy Środkowej posiada wiele atutów, ale stoją też przed nim liczne wyzwania. Obszar ten jest wysoce niejednorodny, zarówno pod względem geograficznym, jak i gospodarczym oraz społecznym. Dążeniem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Jej kluczowe zadanie to wspieranie projektów w dziedzinach takich jak: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe w obszarze Europy Środkowej. Program będzie wspierał głównie działania o charakterze miękkim, możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

Oś. 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ

1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej.
1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej.

Oś. 2 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ

2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.
2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.
2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu obniżenia emisji CO2.

Oś. 3 Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ

3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego.
3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego.
3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia.

Oś. 4 Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych EUROPY ŚRODKOWEJ

4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi.
4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...