III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

wiedza-edukacja-rozwojProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne m.in.:

 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • minister właściwy ds. gospodarki,
 • minister właściwy ds. zdrowia,
 • minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
 • podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze),
 • publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER będą m.in:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24. roku życia bez,
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29. roku życia bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pracodawcy i ich pracownicy,
 • osoby objęte programami profilaktycznymi,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • społeczność romska.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
W porównaniu z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, PO WER będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych przez regiony.

 OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...