PROGRAM LITWA–POLSKA

Budżet programu: 51,5 mln euro z EFRR
Obszar wsparcia: po stronie polskiej – podregion ełcki, suwalski i białostocki;
po stronie litewskiej – okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyj. miasta Wilno).

W nowej edycji programu dofinansowanie uzyskają projekty w ramach różnorodnych dziedzin. Będzie można realizować działania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jak i rozwoju przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i mobilności siły roboczej. Szanse na uzyskanie wsparcia dostaną także przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia dostępności infrastruktury zdrowotnej, integracji społecznej oraz współpracy instytucji w dziedzinie edukacji i bezpieczeństwa.

Oś priorytetowa 1: Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

Cel tematyczny CT 6 – Ochrona środowiska i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów.
Priorytet inwestycyjny – Ochrona środowiska i promocja efektywności.

Oś priorytetowa 2: Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników

Cel tematyczny CT 8 – Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników.
Priorytet Inwestycyjny – Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników poprzez wsparcie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i wsparcie inwestycji w zakresie własnej działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorstw i tworzenia przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Cel tematyczny CT 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Priorytet inwestycyjny Europejska współpraca terytorialna) – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami.

Oś priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawna administracja publiczna

Cel tematyczny CT 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji mpublicznych i zainteresowanych stron oraz sprawna administracja publiczna
Priorytet inwestycyjny Europejska współpraca terytorialna) – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej i administracyjnej między obywatelami a instytucjami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...