Pozostałe

Inkubatory i parki przemysłowe i technologiczne

Rozwój gospodarczy Polski pobudził ducha przedsiębiorczości i zachęcił do rozszerzania swojej działalności. Najaktywniej rozwijają są małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają niewiele do stracenia, a bardzo dużo do zyskania i nie boją się podejmować ryzyka.
Wielu przedsiębiorców ma innowacyjne pomysły, ale brakuje im wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Naprzeciw temu wychodzą właśnie inkubatory – wspomagają nowo powstałe firmy i pomagają w rozwoju istniejących.
Inkubatory są więc niejako „wylęgarnią” nowych przedsiębiorstw.

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.

Organizacja inkubatorów oraz parków przemysłowych i technologicznych znacząco wpływa na rozwój przedsiębiorstw, a co za tym idzie – regionów.
Nasi doradcy dzięki wieloletniemu doświadczeniu dokładnie znają zasady i procedury, a dzięki temu z łatwością wspomagają firmy w dołączeniu do tych obszarów.

Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 zapewni kolejne wsparcie o charakterze bezpośrednim i pośrednim w ramach EFRR oraz EFS dla Instytucji Otoczenia Biznesu (parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i inne). Pomoc udzielona ww. podmiotom będzie realizowana w ramach różnych celów tematycznych oraz priorytetów inwestycyjnych określonych we Wspólnych Ramach Strategicznych. Wynika to przede wszystkim z różnorodności Instytucji Otoczenia Biznesu, które podejmują działania wpisujące się w takie obszary jak: B+R, innowacje, czy rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

Projekty realizowane na terenach wiejskich, wspierające rozwój gospodarstw rolnych oraz rozwój inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności, szczególnie w dziedzinie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Możliwości dofinansowywania w/w inwestycji sfinanuje program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najważniejszym jego priorytetem jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego z uwzględnieniem celów środowiskowych.

Nowy program wspierać bedzie dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.

Istotnym elementem nowego programu są także zaplanowane działania wsperające modernizację słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych, mające na celu poprawę ich stabilizacji finansowej i wzmocnienie konkurencyjności. W ramach nowego programu kontynowane będą również działania wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na wsi, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łącznie środki publiczne przeznaczone na realizację nowego PROW na lata 2014-2020 wynoszą 13,5 mld euro ( w tym środki UE 8,6 mld euro, krajowe środki publiczne 4,9 mld euro).
Wsparcie w ramach tego programu będzie udzielane w sześciu priorytetach wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

1.DOTACJE TYLKO DLA ROLNIKÓW Z PROW

 • Premie dla młodych rolników – na ten cel przewidziano prawie 718 mln euro Pieniądze z tego worka trafią do tych, którzy chcą rozpocząć prowadzenie gospodarstwa rolnego. Kto może starać się o dotację? Osoba poniżej 40. roku życia z kwalifikacjami zawodowymi (może je uzupełnić w ciągu 3 lat od otrzymania dopłaty). Młody rolnik dostanie 100 tys. zł. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa od maksymalnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wymagana wielkość gospodarstwa to minimum średnia krajowa lub średnia wojewódzka, przy czym nie może być większe niż 300 ha.
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw– na ten cel przewidziano prawie 883 mln euro. Celem tego działania jest poprawa konkurencyjności, zwiększenie rentowności, a poprzez to wzrost wielkości ekonomicznej, zmiana profilu produkcji. Rolnik może liczyć na premię w wysokości 60 tys. zł. Ubiegać się o dopłatę może rolnik prowadzący tylko działalność rolniczą.
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – na ten cel zarezerwowano 130 mln euro. W tym przypadku wysokość wsparcia jest obliczana jako suma rocznych stawek pomocy odpowiadających 120% rocznej płatności.
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – z kwotą 2,4 mld euro. Rolnicy lub grupy rolników otrzymają nawet do 900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt, do 500 tys zł na inwestycje związane z budynkami i do 200 tys. zł na inne przedsięwzięcia związane z modernizacją. Limity jednak nie łączą się. W tym działaniu mieści się rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego czy bydła mięsnego, racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie jej skali czy poprawa jakości.
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – 61,5 mln euro Beneficjentem jest rolnik wykorzystujący łąki, pastwiska i prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie z wymogami ochrony środowiska na obszarach Natura 2000. Pomoc ma charakter proinnowacyjny. Jaką kwotę uzyska wnioskodawca? Do 200 tys. zł na inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, a więcej, ponieważ do 500 tys. zł na budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację istniejących już w gospodarstwie na inwentarskie.
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN – 37,5 mln euro Kwotę nie większą niż 50 tys. zł otrzyma beneficjent w związku z kosztami budowy urządzeń, ich przebudowy lub rozbudowy – służących rolnikowi do gromadzenia, przechowywania i nakładania nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych.
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze – prawie 415 mln euro W tym przypadku fundusze są przeznaczone na 2 programy. Pierwszy z nich będzie służył odtwarzaniu gruntów rolnych i przywracanie im potencjału produkcji po ich zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych. Rolnik dostanie do 300 tys. zł. Drugi ma zapobiegać takim sytuacjom, dlatego kwota jest wyższa – do 500 tys zł, ale ubiegać się o nią może spółka wodna, w której większość stanowią rolnicy albo związki takich spółek. Cel stanowi ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
 • Tworzenie grup i organizacji producentów – niemal 403 mln euro. Nowa grupa, czyli powstała po 1 stycznia 2014 roku otrzyma do 100 tys. euro.

 

2. DOTACJE Z PROW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dotacje na rozwój firmy z PROW to aż 300 tysięcy złotych, jakie można pozyskać na rozwój przedsiębiorstwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich miał wystartować jako pierwszy w nowej perspektywie, a okazało się, że będzie ostatni. Ale za to jest na co czekać, bo to naprawdę doskonała możliwość pozyskania dotacji na rozwój firmy. Pierwsze konkursy mają pojawić się już latem. Dobrze jednak już teraz zebrać niezbędne informacje, aby potem skutecznie pozyskiwać dotacje na rozwój firmy z PROW.

W ramach minionej perspektywy przedsiębiorcy mogli pozyskiwać dotacje na rozwój firmy z PROW w ramach Działanie Osi LEADER, działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zastąpiony przez Priorytet VI.Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, . zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości. Oto jak ona wygląda:

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:

 • zakupu dóbr i usług,
 • wykonania robót budowlanych,
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • inne koszty związane z realizacją operacji.

Kwota wsparcia: 300 000 PLN
Wysokość dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych operacji
Wniosek złożyć można w Lokalnej Grupie Działania.

Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach kwalifikujących się do wsparcia:
1)gminy wiejskie
2) gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców

 

3. DOTACJE Z PROW DLA SAMORZĄDÓW

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Celem tego poddziałania jest promowanie włączenia społecznego, zmniejszanie ubóstwa oraz rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. Na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, wysokość limitu łącznie stanowi kwotę 335 762 655 mln euro. O te środki mogą się ubiegać gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatów.

Pomoc przyznawana jest na zasadzie refundacji kosztów, czyli beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim zrealizować projekt, ponieść koszty z nim związane i następnie zwrócić się z wnioskiem o płatność przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów, a więc faktury i dowody zapłaty oraz spełnić wszystkie pozostałe warunki –podkreśla Ewa Maranowska.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014–2020 wynosi 3 mln zł na beneficjenta.

Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych operacji, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Celem tego typu operacji jest lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.

Chodzi tu przede wszystkim o to, by stworzyć miejsca gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie.

Tu również beneficjentem wsparcia może być gmina, powiat czy ich związki. Jeśli zaś chodzi o środki jakie przewidziano na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, to jest to łącznie kwota 47700 000 mln euro.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja np. będzie ogólnodostępna,jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości, a także jeśli realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.

Co ważne, przewiduje się preferencje dla targowisk, w których udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników w stosunku do całkowitej powierzchni targowiska jest większy.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia wykonawczego w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy dla tego działania.

Gospodarka wodno-ściekowa
To działanie jest kontynuacją działania z poprzedniej perspektywy, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jednak teraz dofinansowanie na lata 2014-20 jest niższe niż poprzednio i wynosi 2 mln zł dla beneficjenta.

O środki takie będzie mogła się ubiegać gmina, związek gminny, albo spółka, w której udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, czy też na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

W tym poddziałaniu, jest jedna zasadnicza zmiana, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie inwestycja może być realizowana w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Chodzi o linie demarkacyjne, aby wsparcie nie było możliwe w ramach dwóch różnych programów.

Scalanie gruntów
Pieniądze będzie można też uzyskać na Scalanie gruntów w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”. W tym przypadku chodzi o poprawę struktury obszarowej gospodarstw dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego.

Beneficjentami w tym przypadku mogą być tylko starostowie. Budżet jaki jest przewidziany na scalanie gruntów wynosi blisko 140 mln euro.

Wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty:

1) 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na opracowanie projektu scalenia;

2) 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na opracowanie projektu scalenia;

3) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie prac poscaleniowych.

4) 1900 euro 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż wymienione w pkt 3, poniesionych na wykonanie prac poscaleniowych.

O przyznaniu pomocy będzie decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie określonych kryteriów. Jednym z nich będzie procent właścicieli gospodarstw rolnych położonych na obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o jego przeprowadzenie, albo procent gruntów położonych na tym obszarze scalenia. Punktowany będzie też wpływ operacji na środowisko i poprawę walorów krajobrazowych.

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Pieniądze na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjngo będzie można uzyskać w ramach poddziałania pn. Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

Wdrożenie działania opiera się przede wszystkim na fakcie, iż na obszarach wiejskich znajdują się pojedyncze obiekty zabytkowe, zespoły pałacowo – ogrodowe, zespoły folwarczne, układy tradycyjnej zabudowy, które ulegają stopniowej degradacji, a w przypadku braku środków na ich renowacje zostaną całkowicie utracone.

Realizacja inwestycji z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego przyczyni się do zachowa dziedzictwa kulturowego. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

O środki takie będzie mogła się ubiegać gmina.

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Kształtowanie przestrzeni publicznej
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Środki na w/w typy operacji pochodzą z poddziałania pn. Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.

Mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu do mieszkańców miast, mają słaby dostęp do podstawowych usług kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest niedoinwestowania. Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wielu miejscowościach wiejskich rozwój przestrzenny nie następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, przez co miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Bezpośredni beneficjenci pomocy to : gminy.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...