Pozostałe

Inkubatory i parki przemysłowe i technologiczne

Rozwój gospodarczy Polski pobudził ducha przedsiębiorczości i zachęcił do rozszerzania swojej działalności. Najaktywniej rozwijają są małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają niewiele do stracenia, a bardzo dużo do zyskania i nie boją się podejmować ryzyka.
Wielu przedsiębiorców ma innowacyjne pomysły, ale brakuje im wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Naprzeciw temu wychodzą właśnie inkubatory – wspomagają nowo powstałe firmy i pomagają w rozwoju istniejących.
Inkubatory są więc niejako „wylęgarnią” nowych przedsiębiorstw.

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.

Organizacja inkubatorów oraz parków przemysłowych i technologicznych znacząco wpływa na rozwój przedsiębiorstw, a co za tym idzie – regionów.
Nasi doradcy dzięki wieloletniemu doświadczeniu dokładnie znają zasady i procedury, a dzięki temu z łatwością wspomagają firmy w dołączeniu do tych obszarów.

Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 zapewni kolejne wsparcie o charakterze bezpośrednim i pośrednim w ramach EFRR oraz EFS dla Instytucji Otoczenia Biznesu (parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i inne). Pomoc udzielona ww. podmiotom będzie realizowana w ramach różnych celów tematycznych oraz priorytetów inwestycyjnych określonych we Wspólnych Ramach Strategicznych. Wynika to przede wszystkim z różnorodności Instytucji Otoczenia Biznesu, które podejmują działania wpisujące się w takie obszary jak: B+R, innowacje, czy rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

Projekty realizowane na terenach wiejskich, wspierające rozwój gospodarstw rolnych oraz rozwój inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności, szczególnie w dziedzinie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Możliwości dofinansowywania w/w inwestycji sfinanuje program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najważniejszym jego priorytetem jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego z uwzględnieniem celów środowiskowych.

Nowy program wspierać bedzie dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.

Istotnym elementem nowego programu są także zaplanowane działania wsperające modernizację słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych, mające na celu poprawę ich stabilizacji finansowej i wzmocnienie konkurencyjności. W ramach nowego programu kontynowane będą również działania wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na wsi, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łącznie środki publiczne przeznaczone na realizację nowego PROW na lata 2014-2020 wynoszą 13,5 mld euro ( w tym środki UE 8,6 mld euro, krajowe środki publiczne 4,9 mld euro).
Wsparcie w ramach tego programu będzie udzielane w sześciu priorytetach wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
1.DOTACJE TYLKO DLA ROLNIKÓW Z PROW
2. DOTACJE Z PROW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
3. DOTACJE Z PROW DLA SAMORZĄDÓW