I. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU

OŚ PRIORYTETOWA I. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU – 1 020 276 000 EUR

Opis:

Cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Rolą środków publicznych będzie uzupełnianie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Wsparciem będą objęte projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci dostępowe będą zapewniać co najmniej parametry NGA (min. 30 Mb/s). Sieci szkieletowe i dystrybucyjne mogą być budowane/rozbudowywane i przebudowywane w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, a ich węzły szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w lokalizacjach, które nie były przewidziane do realizacji w latach 2007-2013.

Ponadto, jeżeli inwestycje w perspektywie 2007-2013 oraz inwestycje operatorów prywatnych, będą niewystarczające do osiągnięcia celu EAC dotyczącego wykorzystania dostępu do internetu o parametrach min. 100 Mb/s dla co najmniej 50% gospodarstw domowych, wtedy, w ramach dostępnych środków, interwencja może być ściślej ukierunkowana na wsparcie rozwoju bardzo szybkich sieci szerokopasmowych (min. 100 Mb/s). Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jak wyżej wskazano, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na umożliwieniu dostępu do usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s . Wdrożenie tak ściśle ukierunkowanej interwencji obejmie niewielki odsetek gospodarstw domowych i będzie rozpatrywane tam, gdzie inny sposób interwencji publicznej byłby nieskuteczny lub nieefektywny .

Wsparcie może być udzielane także na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą szerokopasmową. Wsparcie w ramach celu szczegółowego 1. będzie udzielane przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.

Wkład dla osiągania celu szczegółowego:

Wsparcie w tym zakresie przyczyni się do ograniczenia terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu poprzez dalszy rozwój i uzupełnienie istniejących sieci dostępowych oraz szkieletowych i dystrybucyjnych.

Grupy beneficjentów:

przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze). Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ukierunkowania terytorialne: projekty konkursowe będą realizowane na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA, w tym na obszarach wiejskich oraz z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...