POLSKA – SŁOWACJA

Budżet programu: 155 mln euro z EFRR
Obszar wsparcia: części województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego;
po stronie słowackiej: Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy praz powiat Spisska Nova Ves (Koszycki Kraj).

W latach 2014-2020 aż połowa kwoty na współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją zostanie przeznaczona na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Taki podział środków wynika z charakterystyki pogranicza polsko-słowackiego, obfitującego w cenne tereny naturalne i obiekty kulturowe stanowiące bogactwo całego regionu. Ze środków unijnych będą finansowane przede wszystkim projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji, użytkowania i ochrony tego dziedzictwa. Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wolnego przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych. Z powstałego zaplecza będą korzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści. Fundusze uzyskają również wspólne projekty w zakresie prac konserwatorskich i renowacyjnych.

Mniejsza część środków posłuży wsparciu rozwoju transportu. Zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej to jedna z cech charakterystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Jakość lokalnych oraz regionalnych połączeń powinna ulec poprawie. Ogólnodostępny transport pasażerski umożliwi mieszkańcom i turystom sprawne przemieszczanie się i podróżowanie po tym terenie. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną transgraniczne przedsięwzięcia oferujące możliwości kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie. Wsparcie uzyskają także programy wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych.

Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Priorytet inwestycyjny: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny

Priorytet inwestycyjny 1.: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Priorytet inwestycyjny 2.: Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Priorytet inwestycyjny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...