II. OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

OŚ PRIORYTETOWA II: OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU – 3 508 174 166 EURO

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

Cele szczegółowe:

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia ilości retencjonowanej wody oraz zwiększenia sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów m.in.:

 • opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub przewidzianych w Strategicznym planie adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, w tym opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców;
 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy:
  • projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno-błotnych);
  • kontynuacja wsparcia dla projektów z zakresu małej retencji realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (realizowanych na obszarze więcej niż jednego województwa);
  • budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy Powodziowej;
 • zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych:
  • zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich;
  • ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu metod przyrodniczych lub metod hydrotechnicznych wspartych metodami przyrodniczymi opartymi na ochronie biotechnicznej, z uwzględnieniem potrzeby zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej.
 • działania wspierające:
  • rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie;
  • systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w celu zwiększenia zdolności reagowania na poszczególne rodzaje zagrożeń, uwzględnionych m.in. w Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
  • wsparcie systemu monitorowania środowiska;
  • działania informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu i adaptacji do nich skierowane do ludności terenów objętych zagrożeniami zmian klimatu i poważnych awarii, a także do instytucji i samorządów odpowiedzialnych za realizację założeń CT5 w zakresie wymaganym prawem;
  • tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla:

 • administracji rządowych nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych,
 • jednostek naukowych,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

Cele szczegółowe:

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zmniejszenia ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Zostanie to osiągnięte dzięki racjonalizacji systemu gospodarki odpadami (w tym m.in. dzięki zapewnieniu właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów).
Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

 • infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów;
 • instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów;
 • instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów;
 • instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

Cele szczegółowe:

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów). Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach.
Przewiduje się wsparcie kompleksowej gospodarki ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w:

 • infrastrukturę zagospodarowania ścieków komunalnych (systemy odbioru, oczyszczalnie ścieków);
 • infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

W uzasadnionych przypadkach i wyłącznie w ramach realizacji kompleksowych projektów, dopuszczalne będzie włączenie do zakresu projektu także działań związanych z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę (w tym systemy zarządzania dystrybucją oraz likwidowanie strat wody). Inwestycje takie będą miały charakter uzupełniający i będą dopuszczalne wyłącznie na tych obszarach, gdzie równocześnie zostanie zapewniona gospodarka ściekowa zgodna z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska, w tym przede wszystkim mieszkańcy miast wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie) oraz regionalnych i subregionalnych.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną Infrastrukturę

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego wzmocnienia mechanizmów służących ochronie przyrody. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez zwiększenie odsetka obszarów Natura 2000 objętych planami zarządzania oraz zwiększenie powierzchni siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony.
Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

 • ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych;
 • rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych;
 • opracowanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi w dokumentach strategicznych m.in. plany zadań ochronnych i plany ochrony;
 • wdrażanie instrumentów zarządczych w ochronie przyrody w tym opracowanie zasad kontroli i zwalczania gatunków obcych oraz wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji przyrodniczych;
 • doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej (podlegających Parkom Narodowym);
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla:

 • administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych,
 • organizacji pozarządowych, jednostek naukowych,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cele szczegółowe:

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Zostanie to osiągnięte dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni w miastach (parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej), powstałych głównie dzięki rekultywacji terenów zanieczyszczonych/zdegradowanych.
Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów:

 • rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych zdegradowanych terenów;
 • rozwój miejskich terenów zieleni.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla:

 • administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorząd terytorialnego.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...