LEADER

Wsparcie przygotowawcze

Cel: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

Beneficjenci:
Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST.

Warunki wsparcia:
Kwota i wielkość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Beneficjenci:

  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Kwota i wielkość wsparcia
Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 000 PLN kwoty pomocy.
Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.
Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy.

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN.
Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN.

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Cel: Przygotowanie projektu współpracy i realizacja projektu współpracy. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej.

Beneficjenci:
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Kwota i wielkość wsparcia
Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł. Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Cel: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR. Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR). Wsparcie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej, zgodnie z zasadą partycypacyjności, w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Beneficjenci:
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Warunki wsparcia:
Wysokość kwot ryczałtowych zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...