INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE

Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)

Celem poddziałania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach, poprzez:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego,
 • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Beneficjenci:
Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

a. koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli,
b. koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku,
c. koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej,
d. koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,
e. koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
f. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Kwoty i wielkość wsparcia

 • do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

 • 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
 • 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Powyższe limity nie łączą się.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Opis działania: Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Stąd w zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Beneficjenci:
Rolnicy
Wydatki kwalifikowalne:
Zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,
Wyposażanie pastwisk,
Budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.

Warunki wsparcia:
a. 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
b. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:
a. 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich,
b. 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Opis:
W Polsce dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. Gospodarstwa rolne położone na tych obszarach prowadzące produkcję zwierzęcą powinny posiadać urządzenia do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych o wielkości pozwalającej na co najmniej 6- miesięczne przechowywanie nawozów naturalnych, dzięki czemu możliwe jest ich racjonalne wykorzystanie w sposób minimalizujący zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowane wsparcie inwestycyjne ma na celu ułatwienie gospodarstwom dostosowania się do nowych wymogów.

Wnioskodawcy:
Rolnicy
Wydatki kwalifikowalne:
a. Koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych,
b. Koszty ogólne.

Warunki wsparcia:
a. 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
b. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Podziałanie „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)” adresowane jest do mikro – małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi oraz rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w ww. zakresie.

Opis:
Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

Wnioskodawca:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
a.posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
b. działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wydatki kwalifikowalne:
a. koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
b. koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

 • maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

c. koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
d. koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
e. opłaty za patenty i licencje,
f. koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki wsparcia:
Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Podziałanie „Scalanie gruntów” – przeprowadzenie procesu scalenia ułatwia restrukturyzację i modernizację gospodarstw – ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.

Opis:
W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.
Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Wnioskodawca:
Starosta

Wydatki kwalifikowalne:
a. koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej),
b. koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
c. koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej.

Warunki wsparcia:
100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty:
a. równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw,: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego,
b. równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw,
Wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty,
a. równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw,: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego,
b. równowartości 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...