Fundusze UE na lata 2014/2020

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

zostały utworzone i uchwalone osobno w każdym województwie przez urząd marszałkowski. Programy te obejmują wszystkie sfery gospodarki w skali regionu (przedsiębiorstwa wraz z ich otoczeniem, komunikacja, nauka, edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, turystyka itp.). Aby skorzystać np. z Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, należy realizować inwestycję na terenie właśnie tego województwa. W przypadku kilku innych programów dodatkowo mogą to być tylko firmy mające siedzibę w danym województwie.

Każdy program ma swoje własne cele i kierunki wsparcia. Może to być wzrost innowacyjnych technologii, walka z bezrobociem, rozwiązania przyjazne środowisku, w związku z czym każdy urząd marszałkowski określił typy projektów dla każdego działania programu, które mogą otrzymać dofinansowanie.

Większość środków finansowych na dotacje w ramach RPO pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z czym można otrzymać refundacje takich kosztów jak zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zakup nieruchomości, budowa, zakup maszyn i urządzeń, zakup specjalistycznych środków transportu, zakup oprogramowania, licencji itp.).

Więcej informacji na temat wybranych RPO należy szukać na stronach internetowych urzędów marszałkowskich w poszczególnych województwach.

Linki:
RPO dla Województwa Dolnośląskiego
RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
RPO Województwa Lubelskiego
RPO Województwa Lubuskiego
RPO Województwa Łódzkiego
RPO Województwa Małopolskiego
RPO Województwa Mazowieckiego
RPO Województwa Opolskiego
RPO Województwa Podkarpackiego
RPO Województwa Podlaskiego
RPO Województwa Pomorskiego
RPO Województwa Śląskiego
RPO Województwa Świętokrzyskiego
RPO Warmia i Mazury
RPO Województwa Wielkopolskiego
RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Programy realizowane w latach 2014- 2020

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rejestr Usług Rozwojowych – PARP’