II. EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

OŚ II. EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

W ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. Z uwagi na powyższe, oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W osi priorytetowej II. zostały zatem skupione działania dotyczące

  1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników,
  2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją,
  3. inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz,
  4. wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...