II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD

OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD – 1 032 656 000 EUR

Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez: elektronizację nowych usług, poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.

1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Typy inwestycji:

  • tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania
  • e-usług publicznych.

Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Alokacja na działanie: 689 804 018 EUR
Planowane dofinansowanie: 100%

2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Typy inwestycji:
Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT),
działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych w ramach typów 1 i 2.

Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.

Alokacja na działanie: 55 000 000 EUR
Planowane dofinansowanie: 100%

3. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Typy inwestycji:

  • cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych
  • cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Grupy beneficjentów: centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich, jednostki naukowe, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Alokacja na działanie: 93 368 019 EUR
Planowane dofinansowanie: 100%

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Typy inwestycji:

  • Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Grupy beneficjentów: państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Alokacja na działanie: 101 431 981 EUR
Planowane dofinansowanie: 84,63%

Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Typy inwestycji:
Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących Usług publicznych.

Grupy beneficjentów: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak
również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą.

Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR
Planowane dofinansowanie: 84,63%

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...