DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Cel: Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie.

Beneficjenci
Rolnik

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: 400 zł/ha
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha gruntów ornych. Stawka płatności jest ustalona w oparciu o bilans kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach Pakietu 1. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono koszty z tytułu mniejszego plonu związanego z ograniczeniem nawożenia oraz koszty badania gleby i przygotowania bilansu azotowego dla średniej wielkości gospodarstwa, natomiast po stronie korzyści oszczędności na nawożeniu azotem.

Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

Cel: Odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną i wietrzną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie, ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Beneficjenci
Rolnik.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: 650 zł/ha (dotyczy międzyplonów).
Stawka płatności: 450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%).

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:
a. 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
b. 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
c. 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha;

Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Cel: Zachowanie powierzchni sadów, odmian drzew owocowych, środowiska życia wielu organizmów, tradycyjnego sposobu uprawy i charakterystycznego elementu krajobrazu wiejskiego.

Beneficjenci
Rolnik.

Kwoty i wielkość wsparcia:
Stawka płatności: 1964 zł/ha. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości, niezależnie od powierzchni objętej wsparciem.
Stawka płatności jest ustalona na podstawie bilansu kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach Pakietu 3. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono koszty z tytułu straty wartości plonów, koszty przycinki drzew i bielenia pni.

Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Cel:

  • poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO,
  • utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych, określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy Siedliskowej, chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk.

Beneficjenci
Rolnik.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności uzależniona jest od:
(i) ekstensywnego użytkowania na OSO: 600 zł/ha,
(ii) występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 890 zł/ha, wodniczki: 1199 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha oraz
(iii) typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Płatność rolno środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:
a. 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
b. 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
c. 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Cel: spełnienie wymogów w ramach pakietu prowadzi do utrzymania bądź przywrócenia właściwego stanu lub zapobiegania pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych, określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy Siedliskowej oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach poza obszarami Natura 2000, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk.

Beneficjenci
Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów oraz inni zarządcy gruntów.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności uzależniona jest od typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1277 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże-:1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha.
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie / Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Cel: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekotypów roślin uprawnych, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich, wytwarzanie nasion gatunków zagrożonych erozją genetyczną spełniających minimalne wymagania jakościowe, oraz produkcja materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich.

Beneficjenci
Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: 750 zł/ha (w przypadku uprawy), 1000 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion/materiału siewnego). Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 10 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych.

Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie / Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Cel: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez wspieranie i utrzymanie hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Beneficjenci
Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów.

Kwoty i wielkość wsparcia
Wysokość wsparcia w ramach pakietu jest uzależniona od posiadanych przez rolnika cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich uczestniczących w programach ochrony wynosi dla: bydła – 1600 zł/szt., koni – 1500 zł/szt., owiec – 360 zł/szt., świń – 1140 zł/szt., kóz – 580 zł/szt.).
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.: (i) krów: 100 sztuk; (ii) loch tej samej rasy: 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej oraz 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...