Aplikowanie o dotację

Pozyskiwanie dotacji: wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Cel usługi:

Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o dotację jest dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie i złożenie go do instytucji oceniającej projekty. Wnioski uzupełnione muszą być o załączniki, których rodzaj i ilość zależy od charakteru przedsięwzięcia oraz od wymogów obowiązujących w wybranym programie.

Pozyskiwanie dotacji przez naszą firmę to usługa kompleksowego przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej, aby umożliwić Państwu zdobycie środków na realizację zaplanowanej inwestycji.

Rozpoczynając pisanie projektów, budujemy harmonogram prac, pilnujemy wszelkich szczegółów, by finalna dokumentacja dała Państwu efekt w postaci uzyskania dotacji. Wniosek o dofinansowanie to dokument, w którym opisujemy inwestycję oraz uwzględniamy aspekty związane z politykami UE, jednak w procesie ubiegania się o dotację najczęściej konieczne jest także opracowanie studium wykonalności lub biznes planu, czy też nawiązanie współpracy z rzecznikiem patentowym bądź innymi specjalistami.

W przypadku realizacji inwestycji obejmujących prace budowlane oraz przy inwestycjach w odnawialne źródła energii konieczne jest także uzyskanie dokumentacji środowiskowej. Wobec powyższego, wskazujemy na działania konieczne do podjęcia w celu przejścia tej procedury i pomagamy w uzyskaniu kontaktu z odpowiednim specjalistą w zakresie opracowania Raportów Oddziaływania na Środowisko czy  Audytu Energetycznego.

Do kogo kierowana jest usługa?

Pozyskiwanie dotacji poprzez przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami to usługa kierowana do wszystkich Klientów planujących inwestycje, bez względu na branżę czy charakter inwestycji. Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno projekty tzw. „twarde” związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, budową infrastruktury oraz „miękkie”- związane ze szkoleniami i rozwojem zasobów ludzkich.

 

 Przygotowanie biznesplanu i studium wykonalności

Cel usługi:

Biznesplany i studia wykonalności są to dokumenty stanowiące bardzo często najbardziej istotne załączniki do wniosków aplikacyjnych. Opracowujemy je, aby umożliwić Klientowi ubieganie się o dotację, jednocześnie pomagając we wszechstronny sposób przedstawić plan inwestycyjny, jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, przeanalizować rynek, założyć różne warianty rozwoju scenariuszy. Biznesplan jest analizą zarówno jakościową jak i ilościową (finansową) przedsięwzięcia.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich Klientów planujących inwestycje, bez względu na branżę. Przygotowanie biznesplanu wymagane jest przede wszystkim przy zadaniach związanych z rozwojem parku maszynowego firmy i/lub wprowadzeniem na rynek nowych produktów.

Studium wykonalności dotyczy natomiast projektów z dużym udziałem finansowania zewnętrznego. Są to zazwyczaj inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, realizowane przez sektor publiczny lub w zakresie energetyki.

 

 Monitoring na etapie oceny formalnej i merytorycznej

Cel usługi:

Złożenie dokumentów aplikacyjnych to dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania dofinansowania. Procedura oceny wniosków zakłada najczęściej kilka etapów weryfikacji jakości projektu. W pierwszej kolejności sprawdzana jest poprawność formalna, czyli przede wszystkim kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu pod wybrany program, kompletność i właściwe uzupełnienie dokumentacji.
Drugi etap to najczęściej ocena merytoryczna, której celem jest wybranie najlepszych projektów.

Jeśli pojawiają się wątpliwości odnośnie weryfikowanych dokumentów, instytucje oceniające zwracają się do wnioskodawców z prośbą o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku. W tym momencie niezwykle ważna jest czujność i szybkość w działaniu ponieważ na przygotowanie „poprawek” mamy zazwyczaj tylko około 5-7 dni roboczych.

Do kogo kierowana jest usługa?

Monitoring na etapie oceny dokumentacji stanowi nieodłączny element usługi przygotowania wniosku o dofinansowanie.
Z monitoringu mogą skorzystać również Klienci, którzy złożyli wniosek we własnym zakresie lub przy pomocy innego doradcy.

 Reprezentowanie Klienta przed instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną

Cel usługi:

W procesie ubiegania się o dofinansowanie bardzo ważna jest znajomość procedur obowiązujących w zakresie kontaktów z instytucjami oceniającymi projekty. Dlatego też ważna jest “reprezentacja” danego projektu przez urzędami polegająca na odpowiedziach na zapytania, doprecyzowaniu informacji, kontaktowaniu się z odpowiednimi osobami w określonych sprawach, spełnianiu wymogów korespondencyjnych kierowanych do instytucji. Jest to tzw. prawidłowość prowadzenia projektu od strony formalnej.

Do kogo kierowana jest usługa?

Reprezentowanie przed instytucją oceniającą to usługa towarzysząca przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, kierowana jest więc do wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania.

 Przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie

Cel usługi:

Uzyskanie decyzji o przyznaniu dotacji to zawsze pozytywny i pełen emocji moment dla każdego wnioskodawcy. Jest to jednak również początek intensywnej pracy nad projektem. Aby podpisać umowę o dofinansowanie, konieczne jest skompletowanie wielu dokumentów, takich jak decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę itp. Służymy radą i doświadczeniem, aby nasi Klienci sprawnie dopełnili wszelkich formalności i mogli korzystać z przyznanych im środków.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługę kierujemy zarówno do naszych Klientów, którzy uzyskali dofinansowanie dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji, jak i wszystkich innych podmiotów, które otrzymały pozytywne decyzje o przyznaniu dotacji i potrzebują doradcy, który pomoże im sprawnie podpisać umowę o dofinansowanie i następnie profesjonalnie rozliczyć projekt.

 Procedura odwoławcza w ramach aplikowania o dofinansowanie

Cel usługi:

Często zdarza się, że potencjalny beneficjent nie zgadza się z wynikami oceny jego projektu w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków publicznych.
W takiej sytuacji należy przedstawić swoje racje w formie protestu. Niekiedy, okazuje się, iż o pozytywną weryfikację wniosku i przyznanie dotacji trzeba walczyć na drodze sądowej. Znając specyfikę konkursów, różnych branż, a także procedury instytucji wdrażających i zarządzających programami operacyjnymi, służymy profesjonalną asystą w procesach obrony swoich racji przed organami decydującymi o przyznaniu dotacji.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które w procesie oceny swoich wniosków aplikacyjnych czują się pokrzywdzone decyzją instytucji decydującej
o podziale środków.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 głosów, średnia: 3,38 z 5)
Loading...