CZECHY–POLSKA

Budżet programu: 226 mln euro z EFRR
Obszar wsparcia: części województw: dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie;
po stronie czeskiej: 5 krajów (liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski)

Program będzie dysponował największym budżetem spośród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Ponad połowa budżetu programu będzie przeznaczona na ochronę, wykorzystanie oraz poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego.

Działania te będą uzupełnione przez wspólną promocję walorów regionu. Wszystkie inicjatywy będą służyć zwiększeniu znaczenia turystyki na całym pograniczu i stworzeniu nowych miejsc pracy. Do zmniejszenia bezrobocia doprowadzić mają również działania z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji i uznawalności dyplomów. Promowana będzie także nauka języka sąsiada. Innym ważnym obszarem, wspieranym przez program, jest bezpieczeństwo. Celem będzie wzmocnienie kompatybilności i połączenie systemów reagowania kryzysowego w Polsce i Czechach, m.in. poprzez transgraniczne szkolenia służb ratowniczych i porządkowych oraz zakup sprzętu niezbędnego do wspólnych interwencji. Uzupełnieniem powyższych priorytetów programu będzie wsparcie współpracy instytucji publicznych, lokalnych społeczności i sektora pozarządowego. Zróżnicowane działania (w tak różnych dziedzinach, jak: kultura i bezpieczeństwo, czy edukacja i planowanie przestrzenne) skierowane będą do szerokich grup odbiorców. Mają pobudzić kreatywność, solidarność i ducha współpracy pomiędzy Polakami i Czechami oraz przyczynić się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

OŚ PRIORYTETOWA 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem

1.1. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i
katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

OŚ PRIORYTETOWA 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu
poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii
terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

OŚ PRIORYTETOWA 3: Edukacja i kwalifikacje

3.1: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...