III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA

OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA – 135 000 000 EUR

Typy inwestycji:

1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST.

2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe.

3. e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

Typy inwestycji:
Realizacja projektu e-Pionier zakłada wsparcie pomysłów rozwiązujących konkretne problemy
społeczno-gospodarcze zgłoszone przede wszystkim przez administrację publiczną, najlepiej w formule zamówień przedkomercyjnych . Dużym atutem proponowanego instrumentu będzie wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych wyspecjalizowanych we wspieraniu młodych przedsiębiorców.

W ramach projektu zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom polegające m.in. na:

  • zapewnieniu odpowiedniej grupy interdyscyplinarnej (matching) oraz objęcia jej opieką w trakcie wypracowywania pomysłu,
  • weryfikacji pomysłów w fazie proof of concept, zapewnieniu usług business development, polegających na opracowaniu strategii i analiz rynku,
  • świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii, designu wypracowanego produktu, doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej, w zakresie prawa korporacyjnego czy w zakresie controllingu i finansów przez wyspecjalizowany podmiot (Akcelerator),
  • prowadzenie przez Akcelerator weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań.

Grupy beneficjentów: Państwowa jednostka organizacyjna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.
Alokacja na działanie: 25 000 000 EUR
Planowane dofinansowanie: 84,62%

4. Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

Grupy beneficjentów: beneficjent projektu pozakonkursowego – jednostka administracji publicznej, której zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjnoinformacyjnych oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców (np. domy mediowe, agencje reklamowe) wybranych w procedurze konkurencyjnej, opartej o przejrzyste i obiektywne kryteria.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...